Η «ακτινογραφία» των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 17.037 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, έναντι 17.041 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν σε 1.305 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 143 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 77 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 66 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού ανήλθε στο 7,7% το δ΄ τρίμηνο του 2018, έναντι 6,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

2018

Γ΄ τρίμηνο

2018

Δ΄ τρίμηνο

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Καταθέσεις 1.162 1.305
          Εσωτερικό 840 917
          Εξωτερικό 323 388
Χρεωστικοί Τίτλοι 10.198 10.369
          Εσωτερικό 4.132 4.136
          Εξωτερικό 6.065 6.233
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 2.878 2.547
          Εσωτερικό                                           894 858
          Εξωτερικό 1.984 1.689
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 524 632
          Εσωτερικό 389 372
          Εξωτερικό 134 260
Πάγια στοιχεία (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 608 615
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα 2 5
Δάνεια 130 127
Αντασφαλιστές/Αντασφαλιζόμενοι 468 454
Λοιπά στοιχεία 1.072 983
Σύνολο Ενεργητικού / Παθητικού 17.041 17.037
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια Κεφάλαια 2.869 2.774
Ασφαλιστικές προβλέψεις 12.504 12.591
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζωής 9.376 9.563
        εκ των οποίων Τεχνικές Προβλέψεις Συντάξεων 804 805
  Ασφαλιστικές Τεχνικές Προβλέψεις Ζημιών 3.128 3.028
Δάνεια 98 96
Λοιπά στοιχεία 1.572 1.578

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 10.369 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018 έναντι 10.198 εκατ. ευρώ του προηγουμένου τριμήνου, με το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού να ανέρχεται σε 60,9%, έναντι 59,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά καθαρές αγορές τίτλων κυρίως εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 2.547 εκατ. ευρώ έναντι 2.878 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 15,0% έναντι 16,9% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε καθαρές πωλήσεις μεριδίων εξωτερικού, αλλά και σε τεχνικούς λόγους.

Τοποθετήσεις 2018

Γ΄ τρίμηνο

2018

Δ΄ τρίμηνο

Χρεωστικοί Τίτλοι 188 184
          Εσωτερικό 147 15
          Εξωτερικό 42 169
Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων 16 -105
          Εσωτερικό 3 -5
          Εξωτερικό 13 -100
Μετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 18 8
          Εσωτερικό 0 -17
          Εξωτερικό 18 9

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές διαμορφώθηκε σε 632 εκατ. ευρώ έναντι 524 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού ανήλθε στο 3,7%, έναντι 3,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων δεν οφείλεται σε καθαρές αγορές μετοχών, αλλά σε τεχνικούς λόγους.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν κατά 95 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2.774 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2018. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12.591 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 187 εκατ. ευρώ. Αντίθετα μείωση κατά 100 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών. Επί του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων, το 69,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων, έναντι 68,6% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.