“Κρέας αλληλεγγύης σε αναμονή” από τους κρεοπώλες «Ταξιάρχες»

Μια σημαντική πρωτοβουλία του σωματείου Ταξιάρχες

Μια ση­μα­ντι­κή πρω­το­βου­λία ξε­κι­νά η Ένω­ση Κρε­ο­πω­λών Αθη­νών – Ατ­τι­κής "Τα­ξιάρ­χες". Αφο­ρά το "κί­νη­μα σε ανα­μο­νή", στο οποίο προ­σχω­ρεί η Ένω­ση.

 

Αντι­γρά­φου­με από την σε­λί­δα του σω­μα­τεί­ου στο facebook:

 

Σε μια χώ­ρα όπου η φτώ­χεια και ο μα­ρα­σμός χτυ­πά αδια­κρί­τως, σε μια χώ­ρα που κά­θε επαγ­γελ­μα­τί­ας αντι­με­τω­πί­ζε­ται ως εχθρός, πρέ­πει όλοι να ενω­θού­με. Εί­ναι υπο­χρέ­ω­σή μας να στη­ρί­ξου­με με κά­θε δύ­να­μη όλους εκεί­νους, γνω­στούς ή αγνώ­στους, που βρί­σκο­νται σε δει­νή θέ­ση.

Η Ένω­ση Κρε­ο­πω­λών Αθη­νών – Ατ­τι­κής "Τα­ξιάρ­χες" σε συ­νερ­γα­σία με το Meat News ξε­κι­νούν τη δρά­ση "κρέ­ας σε ανα­μο­νή". Ελ­πί­δα μας να προ­σφέ­ρου­με με τη βο­ή­θεια των πε­λα­τών μας δια­τρο­φι­κά προ­ϊ­ό­ντα από τα κα­τα­στή­μα­τά μας σε συ­ναν­θρώ­πους που ανή­κουν σε ευ­πα­θείς οι­κο­νο­μι­κά ομά­δες, κα­θώς και σε ιδρύ­μα­τα που δεν μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν τις ανά­γκες τους.

ΚΑ­ΛΟΥ­ΜΕ όλους τους συ­να­δέλ­φους να συμ­με­τέ­χουν και να κοι­νο­ποι­ή­σουν από τα προ­φίλ τους την ανάρ­τη­ση αυ­τή, για να ενη­με­ρω­θούν όσοι πε­ρισ­σό­τε­ροι γί­νε­ται, ώστε να κα­τα­φέ­ρου­με τα μέ­γι­στα δυ­να­τά απο­τε­λέ­σμα­τα.

 

Πηγή:meatnews.gr