Μέχρι και 26/5/2015 η ισόποση απαλλαγή προστίμων επί της καταβολής

Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει

Παρατείνεται με απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών, Νάντιας Βαλαβάνη (ΠΟΛ 1098/30-4-2015)μέχρι και τις 26 Μαΐου 2015,  η προθεσμία καταβολής της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν.4321/2015, όπως ισχύει με ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εμπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 

Τα ανωτέρω έγιναν γνωστά με δελτίου τύπου που κοινοποιήθηκε από το υπ. Οικονομικών. Θυμίζουμε ότι η ημερομηνία που είχε εκπνεύσει η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή της λεγόμενης προκαταβολής με ισόποση ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εμπρόθεσμης καταβολή, ήταν η 27.4.2015.

 

 

ΠΟΛ.1098/30.4.2015

Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

ΠΟΛ 1098/30-4-2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α΄), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο δεύτερο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε. και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (ΦΕΚ 35/Α΄), και με το άρθρο 18 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ 44/Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 15 του ως άνω νόμου, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικώννα παρατείνει για χρονικό διάστημα μέχρι έναν (1) μήνα την καταληκτική ημερομηνία εφάπαξ εξόφλησης του ίδιου άρθρου με απόφαση που εκδίδεται μέσα σ’ ένα μήνα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας και ανατρέχει στο χρόνο λήξης αυτής.

2. Την απόφαση Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1080/7.4.2015 (ΦΕΚ 628/Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015» (ΦΕΚ 32/Α΄/21.3.2015).

3. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ57/16.2.2015 (ΦΕΚ 256/ Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Όλγα−Νάντια Βαλαβάνη».

4. Την ανάγκη παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εφάπαξ καταβολής μέρους οφειλής του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, λόγω πληθώρας αιτημάτων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής της προκαταβολής του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει, με ισόποση απαλλαγή επί των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, έως και την 26η Μαΐου 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ−ΝΑΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΑΝΗ