Ο ΦΠΑ αναλυτικά ανά είδος κρέατος

Παραδείγματα υπαγωγής στους συντελεστές ΦΠΑ

Με εγκύ­κλιο που εξέ­δω­σε η Γε­νι­κή Γραμ­μα­τεία Δη­μο­σί­ων Εσό­δων (ΠΟΛ 1160) πα­ρα­τί­θε­νται ανα­λυ­τι­κά (αλ­λά όχι εξα­ντλη­τι­κά) οι συ­ντε­λε­στές ΦΠΑ ανά εί­δος προ­ϊ­ό­ντος, όπως αυ­τοί δια­μορ­φώ­θη­καν με τη νέα νο­μο­θε­σία. Η εγκύ­κλιος αυ­τή ανα­φέ­ρει και κά­ποια εν­δει­κτι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι δεν μπο­ρούν να κα­λυ­φθούν όλες οι πε­ρι­πτώ­σεις προ­ϊ­ό­ντων που κυ­κλο­φο­ρούν στο εμπό­ριο και γι αυ­τό οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι πρέ­πει να επι­κοι­νω­νούν με τις αρ­μό­διες υπη­ρε­σί­ες.

Πα­ρα­κά­τω ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με από αυ­τόν τον κα­τά­λο­γο τα εί­δη κρέ­α­τος:

 

ΕΝ­ΔΕΙ­ΚΤΙ­ΚΑ ΠΑ­ΡΑ­ΔΕΙΓ­ΜΑ­ΤΑ ΥΠΑ­ΓΩ­ΓΗΣ ΠΡΟΪ­Ο­ΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥ­ΝΤΕ­ΛΕ­ΣΤΕΣ ΦΠΑ

Κρέ­α­τα:

Κρέ­ας χοι­ρι­νό(1) νω­πό, κα­τε­ψυγ­μέ­νο ή δια­τη­ρη­μέ­νο με απλή ψύ­ξη, συ­σκευα­σμέ­νο ή μη, ολό­κλη­ρο, σε τε­μά­χια ή μέ­ρη, με κό­κα­λα ή μη: (Δ.Κ. ΕΧ0203): 13%

Σου­βλά­κι χοι­ρι­νό κρε­ο­πω­λεί­ου χω­ρίς προ­σθή­κες ή άλ­λη επε­ξερ­γα­σία: 13%

Σου­βλά­κι χοι­ρι­νό κρε­ο­πω­λεί­ου με προ­σθή­κες π.χ. αλα­τι­σμέ­νο, με ελιές, πι­πε­ριές, ντο­μά­τες, μπέι­κον κλπ, ή προ­ψη­μέ­νο ή αλ­λιώς πα­ρα­σκευα­σμέ­νο.: 23%

Κι­μάς μει­κτός π.χ. χοι­ρι­νό – μο­σχά­ρι: κα­τά πε­ρί­πτω­ση ανά­λο­γα με την πε­ριε­κτι­κό­τη­τα – άνω του 50% χοι­ρι­νό: 13%, αλ­λιώς: 23%

Μπρι­ζό­λες χοι­ρι­νές, νω­πές, κα­τε­ψυγ­μέ­νες ή δια­τη­ρη­μέ­νες με απλή ψύ­ξη, όχι αλ­λιώς επε­ξερ­γα­σμέ­νες (Δ.Κ. ΕΧ0203): 13%

Τε­μά­χια κο­τό­που­λου, π.χ. στή­θος ή μπού­τι, κα­τε­ψυγ­μέ­νο ή δια­τη­ρη­μέ­νο με απλή ψύ­ξη, συ­σκευα­σμέ­νο ή μη, αλ­λά όχι αλ­λιώς επε­ξερ­γα­σμέ­νο (Δ.Κ.ΕΧ 0207): 13%

Τε­μά­χια κο­τό­που­λου πα­να­ρι­σμέ­να, ψη­μέ­να ή προ­ψη­μέ­να ή αλ­λιώς επε­ξερ­γα­σμέ­να (Δ.Κ. ΕΧ1602): 23%

Εντό­σθια, λου­κά­νι­κα, λαρ­δί, μπέι­κον, αλ­λα­ντι­κά κλπ. από οποιο­δή­πο­τε κρέ­ας (1601, ΕΧ0209): 23%

Κρέ­ας αλα­τι­σμέ­νο, απο­ξη­ρα­μέ­νο ή κα­πνι­στό (Δ.Κ.ΕΧ 0210): 23%

Κι­μάς χοι­ρι­νός νω­πός, δια­τη­ρη­μέ­νος με απλή ψύ­ξη ή κα­τε­ψυγ­μέ­νος, χω­ρίς πε­ραι­τέ­ρω προ­σθή­κες ή επε­ξερ­γα­σία (Δ.Κ.ΕΧ 0203): 13%

Μπι­φτέ­κια από χοι­ρι­νό κρέ­ας, πα­ρα­γε­μι­σμέ­να (π.χ. με τυ­ρί), κα­τε­ψυγ­μέ­να, νω­πά, με απλή ψύ­ξη, ψη­μέ­να ή προ­ψη­μέ­να, ή αλ­λιώς επε­ξερ­γα­σμέ­να (Κεφ. 16): 23%

Κρέ­ας από μο­σχά­ρι, σε οποια­δή­πο­τε μορ­φή: (Δ.Κ. 0202, 0203): 23%

Κρέ­ας από: άλο­γο, φρα­γκό­κο­τες, πά­πιες, χή­νες, πε­ρι­στέ­ρια και λοι­πά πτη­νά, φά­λαι­νες, φώ­κιες, τά­ραν­δο, κυ­νη­γιού (πλην κου­νε­λιού), βα­τρά­χου, ερ­πε­τών κλπ., σε οποια­δή­πο­τε μορ­φή, βρώ­σι­μα (Δ.Κ.ΕΧ0207, ΕΧ0208): 23%

Πα­τέ, φουά γκρά κλπ. 23%

Έντε­ρα, κύ­στες, στο­μά­χια ζώ­ων, τέ­νο­ντες, κα­τά­λοι­πα ψα­ριών, σπόγ­γοι φυ­σι­κοί και πα­ρό­μοια (0504, 0511): 23%

Κον­σέρ­βες και λοι­πά πα­ρα­σκευά­σμα­τα δια­τρο­φής κά­θε εί­δους από κρέ­ας κά­θε τύ­που (Κεφ. 16): 23%

(1)όπου ανα­φέ­ρε­ται ο όρος «χοι­ρι­νό», το πα­ρά­δειγ­μα ισχύ­ει κατ΄ αντι­στοι­χία και για τα λοι­πά κρέ­α­τα που ανα­φέ­ρο­νται στην παρ. 1 του Παρ. ΙΙΙ Ν.2960/00, ήτοι: κο­τό­που­λο, γα­λο­πού­λα, αρ­νί, κα­τσί­κι και κου­νέ­λι.

 

Πηγή: meatnews.gr