ΟΕΕ: Τρεις παρεμβάσεις για το φορολογικό πιστοποιητικό

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Την ανάγκη εφαρμογής τριών άμεσων παρεμβάσεων για το θεσμό του φορολογικού πιστοποιητικού επισημαίνει ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο, και την υφυπουργό, Κατερίνα Παπανάτσιου.

Στην επιστολή, η οποία είναι αποτέλεσμα πρότασης, που επεξεργάστηκε η Επιτροπή του ΟΕΕ για τα θέματα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, προτείνονται τα εξής:

Πρώτον, η κατάργηση των διατάξεων, που επιτρέπουν στην ουσία τη διπλή δίωξη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, σε περίπτωση παραβίασης διατάξεων, κατά τη σύνταξη του φορολογικού πιστοποιητικού. Αντ΄ αυτών προτείνεται η φορολογούσα αρχή να παραπέμπει την υπόθεση για έλεγχο και τυχόν επιβολή κυρώσεων στην ΕΛΤΕ, η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου 4449/2017 έλεγχο, επιβάλλει τις από αυτόν προβλεπόμενες κυρώσεις στον ΟΕΛ ή στην ελεγκτική εταιρεία.

Δεύτερον, για την επιλογή υποθέσεων για έλεγχο βάσει ανάλυσης κινδύνου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαπίστωση ή μη παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας στο φορολογικό πιστοποιητικό.

Τρίτον, να διαγραφεί εδάφιο, το οποίο αναφέρει ότι οι εταιρείες υποχρεούνται (ενώ το φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό) να αναθέτουν σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή στην ελεγκτική εταιρεία κάθε 5 έτη την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, ενώ η οδηγία της ΕΕ και ο Ν. 4449/2017 προσδιορίζει την αλλαγή μόνο στο πρόσωπο του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Επισυνάπτεται η επιστολή

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141866
2132141882
2132141870

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax: 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2018
Αρ. Πρωτ: Φ/1/3549

Προς:
-Υπουργό Οικονομικών
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
-Υφυπουργό Οικονομικών
κα Αικατερίνη Παπανάτσιου

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 για το Φορολογικό Πιστοποιητικό

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε, των οποίων οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (ΟΕΛ), μπορούν προαιρετικά να λάβουν φορολογικό πιστοποιητικό. Οι εταιρείες που λαμβάνουν φορολογικό πιστοποιητικό, από το 2011 που πρωτοεφαρμόστηκε, δεν ξεπερνούν ετησίως τις 4.000 πανελλαδικά σε ένα σύνολο Α.Ε. και Ε.Π.Ε που ξεπερνά τις 200.000.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του θεσμού του φορολογικού πιστοποιητικού προέκυψε η ανάγκη κάποιων προσαρμογών στη σχετική νομοθεσία, τις οποίες θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας:

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 προβλέπεται, ότι στους ΟΕΛ και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 65Α και της σχετικής κανονιστικής απόφασης, επιβάλλονται κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, ήτοι πρόστιμο από 10.000€ έως 100.000€, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4449/2017, το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ είναι αρμόδιο όργανο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για κάθε παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις εργασίες των ΟΕΛ και των ελεγκτικών εταιρειών. Το παραπάνω εδάφιο της παρ. 2 παραβιάζει τη γενική αρχή δικαίου που απαγορεύει διπλή δίωξη ή διοικητική κύρωση για την ίδια παράβαση (ne bis in idem) και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του νεότερου και ειδικότερου Νόμου 4449/2017, που ενσωμάτωσε στο Ελληνικό Δίκαιο την οδηγία 2014/56 ΕΕ.

Στο ίδιο ως άνω εδάφιο αναφέρεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται στους ΟΕΛ και στις ελεγκτικές εταιρείες. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26 του Ν. 4449/2017 που ενσωμάτωσαν αντίστοιχα τα άρθρα 24 και 24α της οδηγίας 2014/56/ΕΕ απαγορεύεται στις διοικήσεις να παρεμβαίνουν στο έργο του ΟΕΛ και να θέτουν σε κίνδυνο την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του.

Επιπλέον, ούτε από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, ούτε από την κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα ΠΟΛ.1124/18.6.2015 της ΑΑΔΕ, προβλέπεται παροχή δικαιώματος αντίκρουσης επί της ουσίας από τον ΟΕΛ ή την ελεγκτική εταιρεία των πορισμάτων της φορολογούσας αρχής.

Ειδικότερα, αν η φορολογούσα αρχή διαπιστώσει και επιβάλει πρόσθετες επιβαρύνσεις στην ελεγχθείσα από τον ΟΕΛ εταιρεία, ο ΟΕΛ και η ελεγκτική εταιρεία δεν μπορούν να αντικρούσουν επί της ουσίας το πόρισμα της φορολογικής αρχής, ιδίως μάλιστα, αν η ελεγχθείσα εταιρεία καταβάλει τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δεν υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ή δεν προσφύγει στα Δικαστήρια.

Έτσι, ιδρύεται μια ιδιότυπη «αντικειμενική ευθύνη» του ΟΕΛ και της ελεγκτικής εταιρείας, ορίζοντας αυθαίρετα ως «αντικειμενική» την άποψη της φορολογούσας αρχής κατά παράβαση των αρχών του κράτους δικαίου.

Λαμβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη προτείνεται η αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 65Α του Ν4174/2013 ως εξής:
«Αν από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης, που διενεργείται από της ισχύος του παρόντος και εφεξής, προκύψουν σημαντικές πρόσθετες επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε να διαπιστώσει ο ΟΕΛ, η φορολογούσα αρχή παραπέμπει την υπόθεση για έλεγχο και τυχόν επιβολή κυρώσεων στην ΕΛΤΕ η οποία, μετά από τον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του νόμου 4449/2017 έλεγχο, επιβάλλει τις από αυτόν προβλεπόμενες κυρώσεις στον ΟΕΛ ή στην ελεγκτική εταιρεία».

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 αναφέρεται ότι:
«Η διαπίστωση στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας μπορεί να λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του κώδικα».
Επειδή θεωρούμε ότι για την επιλογή υποθέσεων για έλεγχο βάσει ανάλυσης κινδύνου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαπίστωση ή μη παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας στο φορολογικό πιστοποιητικό, προτείνουμε την τροποποίηση του παραπάνω εδαφίου ως εξής:
«Η διαπίστωση ή μη στο φορολογικό πιστοποιητικό παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά την επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του κώδικα».

3. Η χρονική περίοδος κατά την οποία ένας ΟΕΛ μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ελεγχόμενη εταιρεία καθορίζεται από το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017 που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2014/56/ΕΕ και από τον Κανονισμό 537/2014/ΕΕ. Σημειωτέον, ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, το φορολογικό πιστοποιητικο εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης. Ως εκ τούτου, πρέπει να διαγραφεί το έκτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013, στο οποίο αναφέρει ότι οι εταιρείες υποχρεούνται (ενώ το φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό) να αναθέτουν σε ΟΕΛ ή στην ελεγκτική εταιρεία κάθε 5 έτη την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού, ενώ η οδηγία της ΕΕ και ο Ν. 4449/2017 προσδιορίζει την αλλαγή μόνο στο πρόσωπο του ΟΕΛ.

Είμαστε στη διάθεσή σας, σε συνάντηση που εσείς θα ορίσετε, να σας εκφράσουμε τις απόψεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος σχετικά με το φορολογικό πιστοποιητικό.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

 

 

 

 

ΑΣΒ