Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος και στον ΚΦΔ με το πολυνομοσχέδιο

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και  θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τον Κ Φ Δ και τον Κ Φ Ε :

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 

Ειδικότερα:

 

Σε ό,τι αφορά στον ΚΦΔ  (Ν 4174/2013)

 

Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν 4174/2013) για την παροχή εγγύησης για την έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου Οι σχετικές διατάξεις αφενός επεκτείνονται και στα φυσικά πρόσωπα που προβαίνουν σε έναρξη δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, και αφετέρου τροποποιούνται ως προς το ύψος, το είδος των οφειλών και τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται εγγύηση (άρθρο 112)

 

Σε ό,τι αφορά στον ΚΦΕ  (Ν 4172/2013)

 

1) Καθίσταται διαρκούς ισχύος η υφιστάμενη έως και το φορολογικό έτος 2017 ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα των μισθωτών/συνταξιούχων/επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του ποσού της μείωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ,

 

2) Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, η πράξη πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου, το οποίο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών

 

3)  Επέρχονταν τροποποιήσεις στο άρθρο 24 για τις φορολογικές αποσβέσεις και η έννοια της χρηματοοικονομικής μίσθωσης αντικαθίσταται με αυτήν της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως ορίζεται στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν 4308/2014)

 

5) Τροποποιείται, από 1.1.2014, η παρ 5 του άρθρου 27 που προβλέπει τη μη εφαρμογή της διάταξης για μεταφορά των ζημιών των επιχειρήσεων σε περίπτωση μεταβολής άνω του 33% της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων ψήφου Αφενός τροποποιούνται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται (προστίθεται και η αλλαγή δραστηριότητας, μέσα.

 

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr

 

 

 

 

ΑΣΒ