ΠΟΚΚ: Δεν υπάρχουν ελλείψεις κρέατος στην αγορά

Δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων από κρέας

Η Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Κα­τα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών, αφου­γκρα­ζό­με­νη το κοι­νό αί­σθη­μα, στις δύ­σκο­λες αυ­τές ώρες που διέρ­χε­ται η χώ­ρα μας, συ­νι­στά ψυ­χραι­μία. Επι­ση­μαί­νου­με ότι δεν πα­ρα­τη­ρού­νται ού­τε προ­βλέ­πε­ται να προ­κύ­ψουν ελ­λεί­ψεις στην αγο­ρά, γι’ αυ­τό και δε θα πρέ­πει να επι­τρέ­ψου­με να δη­μιουρ­γη­θεί πα­νι­κός, από τη διαρ­ροή ψευ­δών ει­δή­σε­ων για ελ­λεί­ψεις στην αγο­ρά.

 

Κα­λού­με τους συ­να­δέλ­φους κρε­ο­πώ­λες να μην υπο­κύ­ψουν σε φαι­νό­με­να κερ­δο­σκο­πί­ας και να μην προ­δώ­σουν την σχέ­ση εμπι­στο­σύ­νης, που με με­γά­λο κό­πο έχουν χτί­σει τό­σα χρό­νια με τον Έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή στη­ρί­ζο­ντας αυ­τήν την από­φα­ση.