ΠΟΚΚ: Βεβαίωση σχολής για αδειοδότηση κρεοπωλείων

Εφιστάται η προσοχή απο τους Δήμους για έλεγχο βεβαίωσης σχολής

Με επι­στο­λή που απέ­στει­λε η Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Κα­τα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών προς τους Δή­μους εφι­στά την προ­σο­χή στη βε­βαί­ω­ση κρε­ο­πώ­λη που πρέ­πει να κα­τέ­χουν όσοι κα­τα­θέ­τουν αί­τη­ση για αδειο­δό­τη­ση κρε­ο­πω­λεί­ου ή πτη­νο­πω­λεί­ου.

 

Όπως ανα­φέ­ρει στην επι­στο­λή της η ΠΟΚΚ υπάρ­χουν κα­ταγ­γε­λί­ες κρε­ο­πω­λών ότι εκ­δί­δο­νται άδειες κα­τα­στη­μά­των σε επαγ­γελ­μα­τί­ες που δεν κα­τέ­χουν αυ­τή την βε­βαί­ω­ση, αν και βά­σει του Π.Δ. 468/90 η απο­φοί­τη­ση από τη Σχο­λή Επαγ­γλε­μά­των Κρέ­α­τος εί­ναι υπο­χρε­ω­τι­κή.

Να υπεν­θυ­μί­σου­με ότι με την ΚΥΑ 34824/2013 οι Δή­μοι δί­νουν απλά την προ­έ­γκρι­ση για τα κα­τα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος, χω­ρίς να έχουν αρ­μο­διό­τη­τα να ελέγ­χουν την πλη­ρό­τη­τα των δι­καιο­λο­γη­τι­κών και η δια­δι­κα­σία της αδειο­δό­τη­σης περ­νά από τις υγειο­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες των Πε­ρι­φε­ρεια­κών Ενο­τή­των. Η απλο­ποί­η­ση των δια­δι­κα­σιών αδειο­δό­τη­σης και η μη υπο­χρε­ω­τι­κή αυ­το­ψία σε κά­θε κα­τά­στη­μα πριν αυ­τό λει­τουρ­γή­σει, δη­μιουρ­γεί τον κίν­δυ­νο να ανοί­γουν κα­τα­στή­μα­τα που δεν πλη­ρούν τις απα­ραί­τη­τες προ­ϋ­πο­θέ­σεις.