Πότε δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας δαπανών επί ακινήτου από μισθωτή

Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας για βελτιωτικές δαπάνες ή ανέγερση ακινήτου από μισθωτή, εφόσον η μίσθωση λυθεί έως και 31/12/2018

Μια επεξεργασία της επιστημονικής ομάδας της ΑΡΤΙΟΝ, με την καθοδήγηση του κ. Γεώργιου Δαλιάνη

 

Δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας για βελτιωτικές δαπάνες ή ανέγερση ακινήτου από μισθωτή, εφόσον η μίσθωση λυθεί έως και 31/12/2018

 

Η επιπλέον αξία που αποκτά το ακίνητο λόγω των βελτιώσεων (ή ανέγερσης κτηρίου) που έχει πραγματοποιήσει ο μισθωτής, σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης αποτελούν «εισόδημα» για τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή και φορολογούνται ως μίσθωμα σε είδος ή ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Τα παραπάνω ισχύουν όταν ιδιοκτήτης είναι πρόσωπο που δεν εκμισθώνει στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 
1η περίπτωση: έχει συμφωνηθεί εξαρχής η ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με την ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση του μίσθιου (μίσθωμα σε είδος) και δηλώνεται κατά την έναρξη της μίσθωσης στο σύστημα taxis. Το συμφωνημένο ποσό των δαπανών διαιρείται δια του αριθμού των ετών της μίσθωσης και φορολογείται μαζί με το χρηματικό μίσθωμα ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία.

2η περίπτωση: εάν δεν έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων η ανέγερση, βελτίωση ή επέκταση αλλά παραμένει σε όφελος του ακινήτου μετά τη λήξη ή διακοπή της μίσθωσης, η διαφορά της αξίας του ακινήτου θα φορολογηθεί ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΦΕ (ΠΟΛ.1103/11.5.2015).
 

Θυμίζουμε ότι είθισται στα μισθωτήρια συμβόλαια να αναφέρεται ο όρος με βάση τον οποίο ο μισθωτής υποχρεούται να φέρει το ακίνητο στην πρότερη κατάσταση. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση της αξίας του ακινήτου κατά το χρόνο της λήξης της μίσθωσης (με βάση και ενδεχόμενη απόσβεση που έχει μεσολαβήσει) και όποια προκύπτουσα υπεραξία να φορολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, έως και 31/12/2018 ο φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτου από επαχθή αιτία έχει ανασταλεί, ως εκ τούτου δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας από τον ιδιοκτήτη εκμισθωτή για όποια βελτίωση-ανέγερση έγινε εφόσον η μίσθωση λυθεί εντός του τρέχοντος έτους. Το άρθρο 41 του ν.4172/2013 ξεκάθαρα αναφέρει ότι «…στην έννοια του εισοδήματος που προκύπτει από μεταβίβαση ακινήτου από επαχθή αιτία, εμπίπτει και η αγοραία αξία του κτίσματος που έχει ανεγερθεί σε έδαφος κυριότητας τρίτου με δαπάνες του μισθωτή και περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου με τη λήξη ή διακοπή της μισθωτικής σχέσης.»

 

Πηγή: www.artion.gr, αναδημοσίευση από το Taxheaven

 

 

ΑΣΒ