Πρακτικός Οδηγός: Σύσταση ΙΚΕ

5/3/2020

Της Σουζάνας Κλημεντίδη,

Δικηγόρου και Νομικού Συνεργάτη ΕΕΑ 

 

 

 

 

 

 

1.ΓΕΝΙΚΑ:

Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) είναι ένα σχετικά νέο εταιρικό μόρφωμα, που απευθύνεται  κυρίως σε μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups). Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα, ακόμη κι αν δεν μετέρχεται εμπορικές πράξεις και διαδικασίες, ενώ η ευθύνη για εταιρικές υποχρεώσεις, περιορίζεται σε αυτή της εταιρείας μόνο με την εταιρική περιουσία (πλην εξαιρέσεων αρ. 79 Ν. 4072/2012 για τις εγγυητικές εισφορές). Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συνιστάται από ένα πρόσωπο ή να καθίσταται μονοπρόσωπη.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΚΕ:

Ø  Ορισμένη διάρκεια: 12 έτη.

Ø  Οι εισφορές μπορεί να είναι κεφαλαιακές (δηλ. μετρητά ή είδος που σχηματίζουν το κεφάλαιο της εταιρείας), αλλά και εξωκεφαλαιακές (όπως απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών) ή εγγυητικές (δηλ. εισφορές που συνίστανται στην ανάληψη ευθύνης έναντι των τρίτων για τα χρέη της εταιρείας μέχρι το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό).

Ø  Το κεφάλαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό. Οι ΙΚΕ έχουν ελάχιστο ιδρυτικό κεφάλαιο σύστασης 1€.

Ø  Σύσταση κατά βάση με ιδιωτικό έγγραφο, με εξαίρεση ειδικές περιπτώσεις στον νόμο που απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο ή όταν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

Ø  Ευέλικτη λήψη αποφάσεων, τόσο εντός, όσο και εκτός Συνέλευσης, η οποία δύναται να συγκληθεί από τον διαχειριστή 8 ημέρες πριν τη πραγματοποίησή της, με σχετική ενημέρωση των εταίρων ακόμη και με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ø  Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων αποκλειστικά μέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και της ιστοσελίδας της εταιρείας.

Ø  Η διανομή των κερδών στους εταίρους γίνεται κατόπιν δημιουργίας αποθεματικού.

Ø  Ως προς τη λύση της εταιρείας (103 Ν. 4072/2012): Η ΙΚΕ λύεται: (α) οποτεδήποτε με απόφαση των εταίρων, (β) όταν παρέλθει ο ορισμένος χρόνος διάρκειας, εκτός αν ο χρόνος αυτός παραταθεί πριν λήξει με απόφαση των εταίρων, (γ) αν κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση, και (δ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος ή το καταστατικό. Η ΙΚΕ μπορεί να ακυρωθεί ή να λυθεί δικαστικά στην περίπτωση που βρεθεί χωρίς κεφαλαιουχικά μερίδια.

Ø  Οι εταίροι με εγγυητικές εισφορές (79 Ν. 4072/2012) ευθύνονται για τα χρέη αυτής για 3 έτη μετά τη λύση της.

Ø  Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές.

 

 

2. ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΙΚΕ:

Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο.

Εφόσον οι συμβαλλόμενοι το επιλέγουν ή προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εισφέρονται στοιχεία ενεργητικού, η ΙΚΕ δύναται να συσταθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο.

ΣΗΜ:

Ø  Η σύσταση ΙΚΕ καθίσταται πιο εύκολη και γρήγορη, καθώς δεν απαιτείται πλέον επίσκεψη σε καμία δημόσια υπηρεσία (ΓΕΜΗ ή ΚΕΠ), αφού ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΓΕΜΗ (https://eyms.businessportal.gr), σε διάστημα μερικών μόλις λεπτών. Επιπλέον, τη διαδικασία σύστασης ιδιαίτερα συμφέρουσα και από οικονομικής απόψεως, αφού το κόστος μειώνεται κατά ποσοστό 70%. Μάλιστα, στην πλατφόρμα διατίθεται ειδική εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν από την έναρξη διαδικασίας σύστασης.

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν στη διαδικασία θα πρέπει να έχουν:

Ø  Ικανότητα δικαιοπραξίας

Ø  Ενεργό ελληνικό ΑΦΜ

Ø  Κατάλληλη άδεια διαμονής, αν προέρχονται από Τρίτη χώρα και επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα μας.

Το καταστατικό πρέπει τουλάχιστον να περιέχει:

(α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων

(β) την εταιρική επωνυμία

(γ) την έδρα της εταιρείας

(δ) το σκοπό της εταιρείας

(ε) την ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

(στ) τις εισφορές των εταίρων κατά κατηγορία εισφορών και την αξία τούτων, σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως και 79, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρείας

(ζ) το συνολικό αριθμό των εταιρικών μεριδίων

(η) τον αρχικό αριθμό των μεριδίων κάθε εταίρου και το είδος της εισφοράς που τα μερίδια αυτά εκπροσωπούν

(θ) τον τρόπο διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας και (ι) τη διάρκεια της εταιρείας.

 

ΣΗΜ:

Ως προς το πρόσθετο περιεχόμενο, αυτό συνίσταται στην προσθήκη επιπλέον άρθρων κατά την κρίση των ιδρυτών της ΙΚΕ, υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν αναιρούν ή δεν τροποποιούν τα παραπάνω στοιχεία που συνιστούν το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του και δεν έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

 

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ:

Η διαδικασία σύστασης της ΙΚΕ, εφόσον πληρούνται τα παραπάνω, ξεκινά και ολοκληρώνεται με μόνη την υποβολή του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα:

ΒΗΜΑ 1Ο Ο ιδρυτής (μονοπρόσωπη ΙΚΕ), ή ένας εξ’ αυτών (πολυπρόσωπη ΙΚΕ), ή εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω των κωδικών Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

Προαιρετικά, δύναται να προβεί σε έλεγχο επωνυμίας, έλεγχο ΚΑΔ και υπολογισμό κόστους σύστασης πριν ταυτοποιηθεί από το σύστημα.

ΒΗΜΑ 2Ο

Αφού ταυτοποιηθεί, ο χρήστης επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις à Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας»

Ακολούθως, επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης» όπου:

·         συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,

·         γίνεται ηλεκτρονικός προέλεγχος και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

·         συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία, χωρίς να απαιτείται η μεταφόρτωση «upload» των σχετικών αρχείων.

ΒΗΜΑ 3Ο

Στη συνέχεια ο ιδρυτής / οι ιδρυτές λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, ταυτοποιούνται με τον ίδιο τρόπο (κατά το βήμα 1) και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό, σε απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

To καταστατικό υπογράφεται ηλεκτρονικά με δύο τρόπους:

  • Με τη χρήση κωδικών πρόσβασης των ιδρυτών στο TAXISNET (ηλεκτρονική υπογραφή)
  • Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού ηλεκτρονικής υπογραφής (εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή).

Οι δύο τύποι υπογραφών επιφέρουν τις ίδιες έννομες συνέπειες.

ΒΗΜΑ 4ΟΜε την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ο χρήστης προχωρά σε ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης, το οποίο έχει τη δυνατότητα να το υπολογίσει στην ειδική εφαρμογή της πλατφόρμας πριν την έναρξη της διαδικασίας.

ΒΗΜΑ 5Ο Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προηγούμενων σταδίων, υποβάλλεται αυτόματα το αίτημα σύστασης.

Έτσι, το σύστημα της e-YMS:

· Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης

· Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ

· Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

· Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ

· Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.

· Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο

· Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας

· Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες

· Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΣΗΜ:Ø  Επισημαίνεται  ότι η  συμπλήρωση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της e-ΥΜΣ επέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και επομένως, τυχόν ανάρτηση ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων επισύρει ποινή φυλάκισης, κατά τα οριζόμενα στον νόμο.

Ø  Oι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και οι αρμόδιες για την άσκηση εποπτείας Υπηρεσίες, υποχρεούνται, ανά τετράμηνο, να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των συστάσεων που έγιναν μέσω ΥΜΣ. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί αναληθές ή παράνομο στοιχείο, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο ν.1599/1986 (Α΄ 75).