Προκήρυξη για πλήρωση δύο θέσεων επιστημονικών συνεργατών-δικηγόρων στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Ε.Ε.Α.