Προκήρυξη διαγωνισμού στην Αλβανία

για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα

Στο πλαίσιο του έργου για την Ολοκληρωμένη Αστική και Τουριστική Ανάπτυξη (Project for Integrated Urban and Tourism Developmentt (PIUTB) των πόλεων της Ν. Αλβανίας (πχ. Μπεράτι, Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Αγ. Σαράντα), συνολικού προϋπολογισμού 63,8 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, το Αλβανικό Αναπτυξιακό Ταμείο (ALBANIAN DEVELOPMENT FUND – ADF), στις 17.01.2018, προκήρυξε διαγωνισμό για την μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη έργου για την ολοκληρωμένη αστική και τουριστική ανάπλαση του Δήμου Αγ. Σαράντα, η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.albaniandf.org/shqip/Prokurime/Pages/Sherbime_konsulence_2018_01_17.pdf

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με την προκήρυξη είναι, για μεν τον σχεδιασμό/μελέτη εντός 13 μηνών και θα απαιτηθούν 48,5 ανθρωπομήνες, για δε τις υπηρεσίες επίβλεψης εντός 16 μηνών και θα απαιτηθούν 50 ανθρωπομήνες.

Η λήξη υποβολής ενδιαφέροντος στο ADF είναι 07.02.2018, στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες. Τα στοιχεία επικοινωνίας του ADF είναι: 

Albanian Development Fund (ADF)

Project for Integrated Urban and Tourism Development (PIUTD)

Address: Rruga: ”Sami Frashëri”, Nr. 10, Tirana

Tel/Fax: +355 4 2235 597/8; +355 4 2234 885

Att: Mr. Erik Qirjaqi

Att: Mr. Artur Zaja

E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

http://www.albaniandf.org

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με τους διαγωνισμούς  απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του ADF.

Παρακαλούμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειές σας.

           

Ο Προϊστάμενος

 

Σαράντης Μοσχόβης

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄