Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για υπηρεσίες υποστήριξης των προτύπων ISO.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ε.Α. του έτους 2021, σε βάρος του ΚΑΕ 04.29.

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

Υποστήριξη για το πρότυπο ISO 9001:2015 και προετοιμασία για τα πρότυπα ISO 27001:2013 και ISO 27701:2019.

Β. Πληροφορίες – Προδιαγραφές Πρόσκλησης:

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει :

Β1. Το προφίλ της εταιρίας σε συνοπτικό τεύχος (έως 4- 5 σελίδες) με αναφορά σε συνεργασίες και πελάτες.
Β2. Το τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α), ο Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς. Το προσφερόμενο τίμημα θα συμπεριλαμβάνει το κόστος προετοιμασίας για τα πρότυπα ISO 27001: 2013 και ISO 27701:2019 και παροχής υποστήριξης για το πρότυπο ISO 9001: 2015.
Β3. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου που παρατίθεται στους Χρήσιμους Συνδέσμους της παρούσας ανάρτησης (δεν απαιτείται επικύρωση).

Γ. Μέθοδος επιλογής – Κατακύρωση:

Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές Β1 – Β4, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωσή της θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δ. Όροι Προσφοράς:

Δ1. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον αναγραφόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Δ2. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.
Δ3. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
Δ4. Η αποστολή προσφοράς προς το Επιμελητήριο σημαίνει την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.
Δ5. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πριν από τη λήξη τους.
Δ6. Όλοι οι όροι της παρούσης κηρύσσονται ουσιώδεις.

Ε. Προθεσμία Υποβολής:

Προθεσμία υποβολής: έως και την Παρασκευή 09.04.2021 στις 13.00 μ.μ.

Παρακαλώ, όπως μας αποστείλετε προσφορά στο πρωτόκολλο στον 2ο όροφο του ΕΕΑ, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], με κοινοποίηση στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected]

ΣΤ. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νόμιμου Εκπροσώπου