Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια μηχανημάτων καταστροφής εγγράφων

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών απευθύνει πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 3 (τριών) μηχανημάτων καταστροφής εγγράφων με αυτόματo τροφοδότη (2 μηχανήματα Τύπου 1 και 1 μηχάνημα Τύπου 2), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ε.Α. του έτους 2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Προδιαγραφές για μηχάνημα καταστροφής τύπου ΤΥΠΟΥ 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 1
ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Strip Cut
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) Αποδεκτό όριο ≤5,8
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ P2

 

 

 

ΦΥΛΛΑ ΚΟΠΗΣ 70gr ≥35
ΦΥΛΛΑ ΚΟΠΗΣ 80gr ≥30
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ mm/s ≥88
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ (mm) ≥300
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 590W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230V/50Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ≥100lt

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Προδιαγραφές για μηχάνημα καταστροφής τύπου ΤΥΠΟΥ 2

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ 2
ΤΥΠΟΣ ΚΟΠΗΣ Strip Cut
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) Αποδεκτό όριο ≤ 5,8
ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ P2
ΦΥΛΛΑ ΚΟΠΗΣ 70gr ≥40
ΦΥΛΛΑ ΚΟΠΗΣ 80gr ≥35
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ mm/s ≥88
ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΟΜΙΟΥ (mm) ≥400 (για  χαρτί Α3)
ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 590W
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230V/50Hz
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
ΒΑΡΟΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ ≥130lt

 

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Α.1 Στην προσφορά σας θα περιλαμβάνεται:

α. Το τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ (άνευ Φ.Π.Α), ο Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς και το συνολικό ποσό της οικονομικής προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ολογράφως και αριθμητικώς. Το προσφερόμενο τίμημα θα συμπεριλαμβάνει το κόστος αποστολής, επίδειξης και εγκατάστασης.

β.  Φυλλάδιο τεχνικών χαρακτηριστικών του προσφερόμενου είδους (μπροσούρα)  το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις βασικές προδιαγραφές του προσφερόμενου είδους, ήτοι:

 • μέθοδο (τύπος) κοπής,
 • πλάτος κοπής,
 • βαθμό ασφάλειας
 • ταχύτητα κοπής,
 • φύλλα κοπής σε χαρτί 80 γρ.,
 • άνοιγμα στομίου,
 • ισχύ κινητήρα,
 • διαστάσεις,
 • βάρος,
 • χωρητικότητα κάδου,
 • εγγυήσεις κινητήρα / λεπίδων / καλής λειτουργία

 

γ. Η χρονική περίοδος της εγγύησης, η οποία δε θα πρέπει να μικρότερη των 5 ετών. Σε περίπτωση που το μηχάνημα προσφέρεται από τον οίκο προέλευσης με μικρότερη εγγύηση θα πρέπει ο Ανάδοχος να φροντίσει για την ανάλογη επέκταση συμπεριλαμβάνοντας στην προσφορά του το όποιο πρόσθετο κόστος.

δ. Η υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου που παρατίθεται στους Χρήσιμους Συνδέσμους της παρούσας ανάρτησης (δεν απαιτείται επικύρωση).

Α.2 Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Α.3  Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της.

Α.4 Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.

Β. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η κατακύρωση γίνεται στον οικονομικό φορέα που κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, μεταξύ αυτών που πληρούν κατ’ ελάχιστον τις προδιαγραφές των πινάκων 1 και 2, κατόπιν απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανακοίνωσή της θα γίνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.

Γ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση Προμήθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και βάσει σχεδίου σύμβασης της αναθέτουσας αρχής. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Δ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιηθεί εντός το πολύ είκοσι εργασίμων ημερών από τη στιγμή της ανάθεσης από το Επιμελητήριο. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τις υπηρεσίες τους Επιμελητηρίου

Ε. ΠΛΗΡΩΜΗ

 Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα λάβει χώρα μετά την τιμολόγηση της παραγγελίας, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που τυχόν ζητηθούν από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

ΣΤ.  ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παρακάυω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για τριάντα (30) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας και κάθε προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερο από τον αναγραφόμενο απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών πριν από τη λήξη τους. Όλοι οι όροι της παρούσης κηρύσσονται ουσιώδεις.

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γρ. Μηχανογραφικών Εφαρμογών του Ε.Ε.Α.

Υπεύθυνος: Κος Μ. Βακαλόπουλος ή Ν. Σαξιώνης

Τηλέφωνο: 210 3380 214, 210 3380 233 (καθημερινά 8.00-15.00)

Εmail: [email protected] , [email protected]

Η αποστολή προσφοράς προς το Επιμελητήριο σημαίνει την αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Παρακαλώ, όπως αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια 2 μηχανημάτων Τύπου 1 και 1 μηχάνημα Τύπου 2, είτε στο πρωτόκολλο στον 2ο όροφο του ΕΕΑ είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με κοινοποίηση στις ηλ. δ/νσεις: [email protected] , [email protected]

Προθεσμία υποβολής: έως και την Πέμπτη 11.3.2021 στις 2.00 μ.μ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

 1. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Νόμιμου Εκπροσώπου