Πρόταση του Ε.Ε.Α. για τη στήριξη και των πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται πληθυσμιακή κατάταξη των Περιφερειών (απογραφή 2011), τα ποσά που έχουν δεσμεύσει, η προβλεπόμενη επιχορήγηση ανά Περιφέρεια και η κατάταξη βάση προϋπολογισμού και επιχορήγησης.

Από τον πίνακα φαίνεται καθαρά η διαφορετική προσέγγιση κάθε Περιφέρειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει η πρόσκληση της  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, 6η πληθυσμιακά, η οποία διαθέτει προϋπολογισμό 90 εκ ευρώ και περιορίζει το εύρος της επιχορήγησης σε minimum 2.000€ και maximum 15.000€, έτσι ώστε να επιδοτηθούν περισσότερες επιχειρήσεις.

 Το σημαντικότερο: Δεν εξαιρεί καμία νομική μορφή επιχείρησης, συμπεριλαμβάνοντας και αυτοαπασχολούμενους και ως μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης τίθεται ο αριθμός των εργαζομένων (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) στις 19.03.2020 και όχι οι Ε.Μ.Ε. (1 ΕΜΕ = 1 εργαζόμενος Χ 8 ώρες/ημέρα Χ 52 εβδομάδες/ χρόνο).

Πίνακας 2: (από προκήρυξη Περιφέρειας Α.Μ.Θ., σελ. 19)

Από τις προαναφερόμενες αντικρουόμενες διαφοροποιήσεις, συνάγεται το συμπέρασμα ότι– κυρίως – για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ενίσχυσή τους πόρρω απέχει από την πραγματικότητα. Και αυτό, όταν σε όλα τα ΠΕΠ της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, αποτελεί στρατηγική ότι «……. το ΕΤΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στη στρατηγική της Ένωσης για την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Η ρύθμιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης που δεν αποκλείει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις , εάν  συμπληρωθεί με τον  παράγοντα της εποχικότητας, που διέπει κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, το μέγεθος της ζημίας που έχουν υποστεί (μείωση τζίρου σε σχέση με το 2019) ,συμπληρωθούν οι ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) που αφορούν σε πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις από τη λίστα των δικαιούχων και ληφθεί υπόψιν όλη η περίοδος της πανδημίας ,ήτοι Απρίλιος 2020 έως Οκτώβριος 2020, μπορεί να αποτελέσει μια  σωστή βάση για την στήριξη των  μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής.