Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Μαρτίου 2018

Ενημέρωση λογιστών και επαγγελματιών από το taxheaven

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλό μήνα, με υγεία και δύναμη.

 

 

Ενημέρωση λογιστών και επαγγελματιών από το taxheaven

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Μαρτίου 2018 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις υπάρχουν και κάποιες ακόμη για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

α) Έως τις 9.3.2018 υποβάλλεται αίτηση μεταφοράς φορολογικής κατοικίας κατά το έτος 2017

β) Έως τις 11.3.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β' 4309/11-12-2017)

γ) Έως τις 12.3.2018 υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε. (παράταση μετά από τη σχετική ανακοίνωση)

δ) Έως τις 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) γίνεται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης.

ε) Έως 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ), για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017 (αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018).

στ) Έως 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) υποβάλλεται η δήλωση και καταβάλλεται το 1/4 της εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012-2019).

ζ) Έως 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργίας) υποβάλλεται η δήλωση και αποδίδεται ο φόρος διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) για τον μήνα Φεβρουάριο.

 

Υποχρεώσεις Μαρτίου 2018

9 Μαρτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 9 Μαρτ. 2018 Αίτηση για μεταφορά φορολογικής κατοικίας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος

11 Μαρτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Μαρτ. 2018 Προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β' 4309/11-12-2017)

12 Μαρτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 12 Μαρτ. 2018 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.
 2. 12 Μαρτ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Φεβρουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 12 Μαρτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

15 Μαρτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 15 Μαρτ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Φεβρουαρίου

16 Μαρτ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Μαρτ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Φεβρουαρίου

20 Μαρτ. 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Μαρτ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Φεβρουαρίου

26 Μαρτ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 26 Μαρτ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου taxisnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

28 Μαρτ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Μαρτ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (περιόδου Ιανουαρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Μαρτ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Ιανουαρίου

30 Μαρτ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 30 Μαρτ. 2018 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE
 2. 30 Μαρτ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Φεβρουαρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Μαρτ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

Υποχρεώσεις της 31ης Μαρτίου 2018 οι οποίες μεταφέρονται στις 2 Απριλίου 2018 λόγω αργίας

 

2 Απριλ. 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 2 Απριλ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Ιανουαρίου)
 2. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (περιόδου Ιανουαρίου)
 3. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (περιόδου Ιανουαρίου)
 4. 2 Απριλ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Ιανουαρίου)
 5. 2 Απριλ. 2018 Απόδοση του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (περιόδου Ιανουαρίου)
 6. 2 Απριλ. 2018 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
 2. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (αφορά στο μήνα Ιανουάριο)
 3. 2 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Ιανουάριος)
 4. 2 Απριλ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Φεβρουαρίου

Μισθωτήρια στο taxisnet

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Φεβρουαρίου)

Καταστάσεις πελατών, προμηθευτών (ΜΥΦ)

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

Α.Π.Δ.  Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 2 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Φεβρουαρίου από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου
 2. 2 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Φόροι – εισφορές πλοίων

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ετών 2012-2019)

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΑΣΒ