Συνοπτικός διαγωνισμός για «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (χειρουργικές γάζες)» – 424 ΓΣΝΕ