Τα νέα πρόστιμα για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων

Ερμηνευτική εγκύκλιος με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών τιμολογίων

Δόθηκε στην δημοσιότητα η ερμηνευτική εγκύκλιος (ΠΟΛ.1210/6.9.2013) σχετικά με την επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Σύμφωνα με τον ΚΦΔ για την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων εφαρμόζονται, ανάλογα με το χρόνο διάπραξής τους, οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 , για πράξεις που διαπράττονται μέχρι και 25.7.2013 ή, κατ' εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ..
(Περίληψη της Παρ. 10 ν. 2523 : Όταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων ή στην έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων και η λήψη εικονικών, η νόθευση αυτών, καθώς και η καταχώρηση στα βιβλία αγορών ή εξόδων που δεν έχουν πραγματοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό στοιχείο)

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., για πράξεις που διαπράττονται από 26.7.2013.
(Παρ 2 άρθρου 55 ΚΦΔ: Οταν η παράβαση αναφέρεται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,)

Για τις λοιπές παραβάσεις, πλην των προαναφερομένων, που αφορούν την έκδοση φορολογικών στοιχείων και την τήρηση φορολογικών βιβλίων, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις νόμων:

α) Για το χρονικό διάστημα έως και 31.12.2013, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (πλην της παραγράφου 10, που όπως προαναφέρθηκε καταργείται από τη δημοσίευση του Κ.Φ.Δ.).

β) Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (περίπτωση η' της παραγράφου 1, περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 2 και παράγραφος 3).

Επιβολή προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για πράξεις που διαπράττονται από 26.7.2013 και εφεξής.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ. καθορίζονται οι παραβάσεις και τα πρόστιμα που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής και την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων. Παράλληλα, υπάρχει λεπτομερής παρουσίαση παραβάσεων και προστίμων στις περιπτώσεις έκδοσης ή λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με διαβαθμίσεις ως προς το ύψος των προστίμων και διαφοροποιήσεις για το πρόσωπο του εκδότη και του λήπτη.

Ενδεικτικά, όσον αφορά τα πρόστιμα για παραβάσεις ΚΦΑΣ – ΚΒΣ κοινοποιούνται οι παρακάτω πίνακες:

 

Συνοπτικός πίνακας επιβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων για παραβάσεις που διαπράττονται από 26.7.2013

 

Από 26.7.2013 μέχρι 31.12.2013

Από 1.1.2014 και εφεξής

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου αποκρυβείσας αξίας > 5.000 €

40% (της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που αποκρύφτηκε) (ελάχιστο ύψος προστίμου 2.500 €)

Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείου αποκρυβείσας αξίας < 5.000 €

αυτοτελείς παραβάσεις άρθ. 5§8α'&γ', ν.2523/1997

εφαρμογή του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.

Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων

   

• ως προς την αξία ή, όταν έχει σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο

100% (της αξίας του στοιχείου)

• σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση

100% (της αξίας του στοιχείου)

εφαρμογή του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς την αξία)

50% (1) ή 25% (2)

Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς το πρόσωπο)

 

• όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη

50% (της αξίας του στοιχείου)

 

• όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη

100% (της αξίας του στοιχείου)

 

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς την αξία)

 

• με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους

50% (1) ή 25% (2)

 

• σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους

15% (της αξίας του στοιχείου)

 

Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων (ως προς το πρόσωπο)

 

• όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη

   

– με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους

25% (της αξίας του στοιχείου)

 

-σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους

15% (της αξίας του στοιχείου)

 

• όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη

0%

 

Εικονικά φορολογικά στοιχεία

 

ως προς την αναγραφείσα συναλλαγή

500 € ανά στοιχείο (ανώτατο ύψος 50.000 € ανά φορολογικό έτος)

 

Λοιπές παραβάσεις (πλην των προαναφερομένων)

εφαρμογή του άρθρου 5 (πλην §10) του ν. 2523/1997

εφαρμογή του άρθρου 54 του νέου νόμου

1. της αξίας του στοιχείου ή για το μέρος της εικονικής αξίας
2. της αξίας του στοιχείου, όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας

 

Συνοπτικός πίνακας περιορισμού (συμβιβασμού) και καταβολής προστίμων για τη μη έκδοση, την έκδοση ανακριβών, πλαστών, εικονικών και τη λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ) ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

έως 31.05.2010

 

ν. 2523/1997άρθρο 5§10

περιορισμός στο 1/3 (πρακτικό διοικητικής επίλυσης)

> 1,200€ : 30% 1 70% 2

ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ') & άρθρο 66

δεν περιορίζονται (πρακτικό αποδοχής)

εκκρεμείς υποθέσεις στις Δ.Ο.Υ. απόφαση Γενικού Γραμματέα εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια ν. 2238/1994, άρθρο 74

από 01.06.2010 έως 25.07.2013

 

ν. 2523/1997άρθρο 5§10
ή

περιορισμός στο 1/2 (πρακτικό διοικητικής επίλυσης)

> 1,200€ : 30% 1 70% 2

ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ') & άρθρο 66

δεν περιορίζονται

(πρακτικό αποδοχής)

εκκρεμείς υποθέσεις στις Δ.Ο.Υ. απόφαση Γενικού Γραμματέα

εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια ν. 2238/1994, άρθρο 74

από 26.07.2013 έως 31.12.2013

ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ')

δεν περιορίζονται

ν. 2238/1994, άρθρο 74

από 01.01.2014

ν. 4174/2013άρθρο 55§2 (περ. α', β' & γ')

δεν περιορίζονται

Εφάπαξ καταβολή έως και την τριακοστή ημέρα μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής

1. Κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών
2. Βεβαίωση και εφ' άπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του επόμενου μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός