Τα παράβολα για τη βεβαίωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Καθορίστηκαν τα παράβολα για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων .


Οι  υπουργοί Οικονομικών − Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων − Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με την Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 454/ 22/ Φ.Γ.9.6.4./11.1.2013 καθόρισαν τα παράβολα για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα  άρθρα 2 και 3 του Ν. 3982/2011.

Σύμφωνα με αυτή:

1. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ.

2. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199), καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ.

3. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 παρ. 1 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ.

4. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή/και ηλεκτροσυγκολλητή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ.

5. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ψυκτικού κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 1/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο δεκαπέντε (15) ευρώ.

Σε περίπτωση που με την ίδια βεβαίωση αναγγελίας αναγγέλλονται περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ άπαξ.

Το παράβολο κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει τη βεβαίωση αναγγελίας και αποτελεί πόρο αυτής.

Η απόφαση ισχύει από 11 Ιανουαρίου 2013