Τι ισχύει για πιεσόμετρα ελαστικών αυτοκινήτων

Για παραβάσεις επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οργάνου διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ

Τι ισχύει για πιεσόμετρα ελαστικών αυτοκινήτων με βάση τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών)

 

 

Άρθρο 92

 

Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

 

1. Η συμμόρφωση των πιεσόμετρων για ελαστικά αυτοκινήτων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των ελαστικών προβλέπεται από την οδηγία 86/217/ ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση. Φ3-1325/87 (ΦΕΚ 596/Β/1987), όπως ισχύει.

 

2. Τα ως άνω όργανα διαθέτουν υποχρεωτικά έγκριση Τύπου ΕΟΚ. Τα όργανα φέρουν πινακίδα σήμανσης όπως προβλέπει η απόφαση έγκρισής τους, που αναγράφει τουλάχιστον τα στοιχεία του κατασκευαστή, τον τύπο/μοντέλο του οργάνου και τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

 

3. Για παραβάσεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οργάνου διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και το όργανο δεσμεύεται μέχρι τυχόν αποκατάστασης της συμμόρφωσης.

 

4. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€). Τα όργανα δεσμεύονται μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή τους.

 

 

 

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΑΣΒ