10 δισ. ευρώ εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων (VDI)

απολογιστική έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2017

Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της ΑΑΔΕ για το 2017  και στο πλαίσιο του προγράμματος οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών του Ν. 4446/2016 (πρόγραμμα VDI) που είχε διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2016 μέχρι τον Νοέμβριο του 2017, παρελήφθησαν 507.677 δηλώσεις και προέκυψαν φόροι ύψους 795,3 εκ. € (στοιχεία 19/01/2018).

 

Στον επόμενο πίνακα  που ακολουθεί, αποτυπώνονται αναλυτικά το πλήθος δηλώσεων που παρελήφθησαν, τα δηλωθέντα ποσά και τα ποσά φόρου που προέκυψαν μέχρι 19/01/2018. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 7,2% του πλήθους δηλώσεων VDI αφορά σε υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει εντολή ελέγχου, το δε συνολικό δηλωθέν ποσό αυτών αντιστοιχεί στο 46,8% του συνολικά δηλωθέντος ποσού. Αντίστοιχα, το σύνολο του κύριου και πρόσθετου φόρου των εν λόγω δηλώσεων, αντιστοιχεί στο 47,5% του συνολικού κύριου και πρόσθετου φόρου.
Επιπλέον, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα, το 40,3% των δηλωθέντων ποσών προέρχονται από το εισόδημα και απέφεραν το 59,5% των συνολικών φόρων και προστίμων.

 

Πίνακας 2.3.9: Αποτελέσματα του προγράμματος VDI

 

Πλήθος Δηλώσε ων VDI

Συνολικό δηλωθέν ποσό με Δήλωση VDI

Σύνολο κύριου

& πρόσθετου φόρου Δήλωσης VDI

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

36.522

4.724.625.658

377.440.869

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

12.755

1.728.826.460

243.376.826

ΦΠΑ

16.040

184.441.088

69.274.863

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2.417

767.697.104

14.619.864

ΤΕΛΗ

2.041

926.922.492

23.223.283

ΛΟΙΠΕΣ

3.269

1.116.738.514

26.946.032

ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

471.155

5.361.238.379

417.882.501

ΕΙΣΟΔΗΜΑ

194.036

2.338.584.167

229.586.337

ΦΠΑ

149.190

198.610.585

56.112.023

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

42.375

2.026.722.012

37.463.104

ΤΕΛΗ

2.621

541.629.082

18.457.573

ΛΟΙΠΕΣ

82.933

255.692.533

76.263.464

ΣΥΝΟΛΟ

507.677

10.085.864.037

795.323.370

Το καταβληθέν ποσό από τις δηλώσεις VDI ανέρχεται στα 262,23 εκ. €, εκ των οποίων τα 183,04 εκ. € προέρχονται από δηλώσεις για τις οποίες υπάρχει εντολή ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι ότι, τα 231,3 εκ. € καταβλήθηκαν εφάπαξ.

Πηγή: Taxheaven

 

 

ΑΣΒ