Σκληρό πρέσινγκ της ΑΑΔΕ στους ύποπτους για «ξέπλυμα»

Υπογράφηκε η πρώτη εγκύκλιος για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων υψηλής επικινδυνότητας

Σε μια κόλλα χαρτί ή μάλλον σε ένα νέο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα καταγραφούν όλα τα στοιχεία προσώπων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη "μαύρη" λίστα της ΑΑΔΕ, ως υψηλού κινδύνου για "ξέπλυμα". 

Με φόντο τα στοιχεία της πρώτης Έκθεσης για το "ξέπλυμα", όπου καταγράφεται ως εκτίμηση ότι η παραοικονομία στην Ελλάδα ανέρχεται σε περίπου 35 δισ ευρώ, η ΑΑΔΕ δίνει τις πρώτες οδηγίες για την εφαρμογή του φρεσκοψηφισμένου νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατ' αρχάς, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, οι οίκοι δημοπρασίας, οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας και οι εκπλειστηριαστές ομαδοποιούνται σε μία κατηγορία υπόχρεων προσώπων υπό τον τίτλο έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας. Συνεπώς, τα πρόσωπα αρμοδιότητας της Α.Α.Δ.Ε. είναι τα εξής:
α) Οι εξωτερικοί λογιστές- φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών- φοροτεχνικών υπηρεσιών, καθώς και ιδιώτες ελεγκτές,
β) Οι μεσίτες ακινήτων του Ν.4093/2012 για συναλλαγές των οποίων η αξία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό αφορά αγορά, πώληση ή μηνιαίο μίσθωμα εκμίσθωσης ακινήτου
γ) Οι έμποροι και εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, όταν η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.000 ευρώ, ανεξάρτητα από το εάν αυτή διενεργείται με μια μόνο πράξη ή με περισσότερες, μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση.

Πώς θα παρακολουθούνται όλοι αυτοί; Δημιουργείται ως το τέλος του Ιανουαρίου στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Α.Φ.Μ. κάθε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας και για το οποίο η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό μητρώο. Πρόσβαση στο εν λόγω Μητρώο έχουν η Αρχή και οι αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες καθώς και οι αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα αποκλειστικά στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας. 

Στο Μητρώο αυτό οι εταιρικές και άλλες οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να καταχωρούν ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τουλάχιστον το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την υπηκοότητα και τη χώρα διαμονής των πραγματικών δικαιούχων, καθώς επίσης και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν. 

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι η εποπτεία των ενεχυροδανειστών μεταφέρεται στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.