Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων:Επιβράβευση 85.000 συνεπών δανειοληπτών

Το μέτρο της επιβράβευσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017.

Ξεκινά η σταδιακή καταβολή σε περίπου 85.000 συνεπείς δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υπόχρεους πάσης φύσεως δανείων στεγαστικού τομέα, του αναλογούντος της επιβράβευσης ποσού για το δεύτερο εξάμηνο του 2017 από την Δευτέρα 18 Ιουνίου.
Το μέτρο της επιβράβευσης εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2017 και προβλέπει την επιστροφή τόκων λόγω μείωσης του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων των συνεπών δανειοληπτών του Ταμείου, σε ποσοστό 1% μεσοσταθμικά επί του άληκτου κεφαλαίου αυτών σε ετήσια βάση. Το μέτρο θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι κατ' εφαρμογή της υπ. αρ. 3626/8/26-10-2017 απόφασης του ΔΣ του Ταμείου, στο μέτρο της επιβράβευσης έχουν ενταχθεί, ήδη από το προηγούμενο εξάμηνο, και οι συνεπείς δανειολήπτες τιτλοποιημένων δανείων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι δανειολήπτες του Ταμείου, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ένταξης στον ορισμό τού «συνεπούς δανειολήπτη» και δεν έχουν μέχρι σήμερα γνωστοποιήσει τον IBAN αριθμού λογαριασμού τους, ατομικού ή κοινού, που τηρούν σε τραπεζικό ίδρυμα της χώρας, θα πρέπει να προβούν άμεσα στη γνωστοποίηση αυτού μέσω του συνδέσμου «e-Services/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» της ιστοσελίδας του Ταμείου (www.tpd.gr).
 Η διαδικασία απόδοσης του ποσού τής επιβράβευσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ως άνω δικαιούχων θα γίνεται κατά στάδια και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων.