Επίδομα στέγασης: Εφικτή πλέον η αφαίρεση ποσών εξαιρετέων προνοιακών επιδομάτων από το κρίσιμο εισόδημα

Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, τροποποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων για το επίδομα στέγασης, έτσι ώστε να μπορούν να αφαιρούνται από το κρίσιμο εισόδημα του νοικοκυριού τα ποσά των εξαιρετέων κατά νόμο προνοιακών επιδομάτων (επίδομα παιδιού, μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα, επίδομα αναδοχής).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Συνηγόρου του Πολίτη, από αναφορές πολιτών προέκυψε ότι, σε κάποιες περιπτώσεις, τα παραπάνω ποσά δεν αφαιρούνταν αυτόµατα από την ηλεκτρονική πλατφόρµα υποβολής των αιτήσεων για το επίδοµα στέγασης, µε αποτέλεσµα δικαιούχοι να µην µπορούν να το λάβουν. Για το λόγο αυτό, ο Συνήγορος του Πολίτη ανέλαβε σειρά διαµεσολαβητικών ενεργειών, µεταξύ άλλων αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο στην Η∆ΙΚΑ ΑΕ, στον ΟΠΕΚΑ και στη ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μετά από συνεργασία των συναρµόδιων φορέων της ∆ιοίκησης, αποφασίστηκε η τροποποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας υποβολής των αιτήσεων για το επίδοµα στέγασης, ώστε οι αρµόδιες ∆ηµοτικές Υπηρεσίες να µπορούν να συµπληρώνουν σε ειδικό πεδίο τα εν λόγω ποσά των προνοιακών επιδοµάτων, ώστε να αφαιρούνται από το δηλούµενο εισόδηµα του νοικοκυριού. Παράλληλα, η ∆ιεύθυνση Καταπολέµησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης απέστειλε στις αρµόδιες ∆ηµοτικές Υπηρεσίες σχετική
συγκεκριµένη ενηµέρωση.

Μολονότι το πρόβληµα ανάγεται στη σφαίρα ευθύνης της ∆ιοίκησης και δεν θα έπρεπε να επιβαρύνονται οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µε την προσκόµιση πρόσθετων δικαιολογητικών, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την επείγουσα διευθέτηση στο πρόβληµα, επιφυλασσόµενος για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήµατος.

Πλέον, οι ενδιαφερόµενοι πολίτες µπορούν να προσέρχονται µε πρόσφορα αποδεικτικά έγγραφα (δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος, τυχόν βεβαιώσεις καταβολής προνοιακού επιδόµατος κ.ο.κ.) στις αρµόδιες ∆ηµοτικές Υπηρεσίες, ώστε να αφαιρούνται τα ποσά προνοιακών επιδοµάτων από τα εισοδήµατα των νοικοκυριών τους.

Πληροφορίες: 213 1306600, [email protected]