Μελέτη Grant Thornton: Μείωση ρευστότητας 5,6 δισ. για 17.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 69% του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων επλήγησαν άμεσα από την πανδημία του Covid19 ως αποτέλεσμα του περιορισμού ή και της διακοπής της λειτουργίας τους, σύμφωνα με μελέτη της Grant Thornton για την επίδραση του Covid-19 στις Ελληνικές Επιχειρήσεις & την Ελληνική Οικονομία.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, συνολικά, επιχειρήσεις που παράγουν κύκλο εργασιών ποσού € 32,9 δισ. (11% επί του συνολικού κύκλου εργασιών) και απασχολούν περίπου 1,1 εκ. εργαζομένους (25% επί του συνόλου) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους λόγω της πανδημίας.

Από την αρχική εκτίμηση των στοιχείων, προκύπτει ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) θα μειωθεί κατά 8,5% το 2020. Η επίδραση της πανδημίας σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την οικονομίας, που σχετίζονται με τον τουρισμό, όπως οι μεταφορές, τα καταλύματα και η εστίαση συντελούν στη μείωση του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, για ένα δείγμα 17.000 επιχειρήσεων με κύκλο εργασιών άνω των €200χιλ. ‒αναμένεται να παρουσιάσουν μείωση στον κύκλο εργασιών τους το 2020, κατά -12,4%.  Αναμένεται μείωση της λειτουργικής τους κερδοφορίας (EBITDA) το 2020, κατά -39%, ενώ εκτιμάται σε €5,6 δισ. η μείωση της ρευστότητάς τους για το 2020, ως αποτέλεσμα του περιορισμού της λειτουργίας τους και της οικονομικής επίπτωσης της πανδημίας στην δραστηριότητας τους.