Μείωση μισθωμάτων λόγω covid: Πότε θα λάβουν τη μείωση που δικαιούνται οι εκμισθωτές;

Ενημέρωση από την Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, οι εκμισθωτές που εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων1.

Παράδειγμα: Ένας εκμισθωτής έλαβε για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2020 μειωμένο κατά 40% μίσθωμα (σ.σ. είναι προφανές ότι στο Ε2 του έτους 2020 που θα υποβληθεί του χρόνου, θα συμπεριληφθεί για να φορολογηθεί μόνον το εισπραχθέν 60% του μισθώματος για τους μήνες αυτούς).

Το αρχικό μηνιαίο μίσθωμα ήταν 1.000 ευρώ και το μειωμένο κατά 40% μίσθωμα που εισέπραξε ανήλθε τελικά στα 600 ευρώ μηνιαίως (για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο)2. Ο εκμισθωτής προέβη και στην υποβολή της δήλωσης covid στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε.

Βάσει των νέων διατάξεων, ο εν λόγω εκμισθωτής δικαιούται έκπτωση ποσού ύψους 240 ευρώ  (600 Χ 2 = 1.200. 1.200 Χ 20% = 240). Το ποσό αυτό δικαιούται να το εκπέσει από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής από 31.7.2020.

Πολλοί εκμισθωτές —που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις— ενώ έχουν ήδη υποβάλει τη φορολογική τους δήλωση κι έχουν μάλιστα καταβάλει τις οφειλόμενες δόσεις έως 31.8.2020, εντούτοις ακόμη δε γνωρίζουν πότε θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από την Α.Α.Δ.Ε. για το συμψηφισμό του ποσού που δικαιούνται με τις υπολειπόμενες δόσεις. Επίσης, άλλοι εκμισθωτές έχουν εξοφλήσει ολοσχερώς το οφειλόμενο ποσό φόρου και δεν έχουν άλλες οφειλές προς την Α.Α.Δ.Ε. Προφανώς οι τελευταίοι θα δουν τη μείωση που δικαιούνται μέσω συμψηφισμού με τον οφειλόμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Διανύσαμε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, έχουν περάσει δύο μήνες από τη ψήφιση του ν. 4690/2020 και ακόμη δεν έχει κοινοποιηθεί η απόφαση του υπ. Οικονομικών για τη ρύθμιση της κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. Πότε άραγε θα γίνει αυτό;

Κλείνοντας, πρέπει να επισημάνουμε πως πρέπει να λυθούν και τα πλείστα προβλήματα που παρουσιάζονται ακόμη στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογούμενων αναφορικά με την εμφάνιση οφειλών που ενώ έχουν εξοφληθεί εντούτοις παραμένουν ως ανεξόφλητες. Οι φορολογούμενοι στις περιπτώσεις αυτές καίτοι έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους, αφενός μεν, δε μπορούν να βγάλουν φορολογική ενημερότητα γεγονός που δυσχεραίνει τις συναλλαγές τους, αφετέρου δε, δημιουργείται σύγχυση ως προς τα οφειλόμενα ποσά και συχνά υπάρχουν και διπλοπληρωμές.

Μολονότι έχουν «τρέξει» από την Α.Α.Δ.Ε. ήδη κάποιες διαδικασίες που απαιτούνται το προηγούμενο διάστημα, δεν έχουν λυθεί ακόμη όλα τα προβλήματα γεγονός που δημιουργεί έντονους προβληματισμούς. Επιπροσθέτως, πρέπει να σημειώσουμε πως πολλοί φορολογούμενοι είναι εκείνοι που ακόμη δεν έχουν δει το συμψηφισμό του 25% του Φ.Π.Α. με άλλες οφειλές τους. Τέλος, θα προτείναμε στην Α.Α.Δ.Ε. σε κάθε κεντρική ενέργεια συμψηφισμών, κ.λπ. να στέλνει στους φορολογούμενους προσωποποιημένο μήνυμα στη θυρίδα τους στο myTAXISnet, ώστε να γνωρίζουν ποια ποσά συμψηφίστηκαν με άλλες οφειλές, αλλά και με ποιες.

__________

[1] Δείτε αναλυτικά τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4690/2020

«Άρθρο 13. Μέτρα στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19

  1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 42 ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).».

  1. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/ διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων».

[2] Υπάρχουν και περιπτώσεις εκμισθωτών που εισέπραξαν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα και για περισσότερους μήνες.

Β