Νέα από το e-forologia.gr (03/08/2020)

Άρθρα

Η φορολογική κατοικία και οι διασυνοριακά εργαζόμενοι σε καιρούς πανδημίας

Ερωτήματα

Τιμολόγια αγοράς-ΜΥΦ

Έχουμε μια μάντρα αυτοκινήτων ο οποίος αγοράζει από ιδιώτες ΙΧ με τιμολόγια αγοράς . Εμείς ακολουθώντας τις οδηγίες του υπουργείου υποβάλλουμε ΜΥΦ με τα τιμολόγια αγοράς ως μη υπόχρεους , με ΑΦΜ των ιδιωτών και ανά παραστατικό και σύνολο αγίας αγοράς. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι πως όσοι από αυτούς τους ιδιώτες έχουν διπλή ιδιότητα , είναι δηλαδή και ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν ατομική επιχείρηση , αυτό έρχεται στις ΜΥΦ τους , ως έσοδα που δεν δηλώθηκαν . Υπάρχει κάποια λύση σε αυτό το τεχνικό θέμα ή κάνω εγώ κάτι λάθος ; ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1078/2014(με θέμα «Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1/1/2014») :α) «Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών περιλαμβάνονται […..] Οι τίτλοι κτήσης που εκδίδονται για την αγορά αγαθών ή τη λήψη υπηρεσιών από μη υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή από αρνούμενο έκδοσης (παρ. 5 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ). [….]» (παρ. 1.2 της εγκυκλίου),

    β) Στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών καταχωρούνται (παρ. 2 της εγκυκλίου) :

    • «α) Ο Α.Φ.Μ. του πελάτη ή του προμηθευτή, που αναγράφεται στα, εκδοθέντα και ληφθέντα, τιμολόγια («χρεωστικά» και πιστωτικά), καθώς και στα λοιπά έγγραφα που εξομοιώνονται ή επέχουν θέση τιμολογίων (συμβόλαια μεταβίβασης για την πώληση ακινήτων, εκκαθαρίσεις, κ.λπ.). Δεν απαιτείται η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου, στις παρακάτω περιπτώσεις: [….] αγ) Στις συγκεντρωτικές εγγραφές ληφθέντων φορολογικών παραστατικών, που έχουν εκδοθεί στο όνομα τρίτου προσώπου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), των στοιχείων λιανικών συναλλαγών που αφορούν δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών (κατάσταση προμηθευτών), καθώς και των τίτλων κτήσης, στις περιπτώσεις που ο αντισυμβαλλόμενος στερείται ΑΦΜ. [….]»,

    • «ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο, μόνο για τους προμηθευτές και μόνο στις περιπτώσεις τίτλων κτήσης προς μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.».

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Απασχόληση προσωπικού σε άλλη επιχείρηση

Επιχείρηση αναλαμβάνει , έναντι μηνιαίας αμοιβής , την στελέχωση με δικό της προσωπικό τμημάτων εστίασης μια άλλης επιχείρησης . Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν τόσο η μία επιχείρηση όσο και η άλλη.

Απάντηση:

Στις περιπτώσεις μεταφοράς εργαζομένων, αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί εάν η μεταφορά αυτή αφορά σε δανεισμό εργαζόμενου ή σε περίπτωση λύσης της αρχικής σύμβασης του εργαζόμενου με μία επιχείρηση και κατάρτισης νέας με καινούργια επιχείρηση.  Σε περίπτωση γνήσιου δανεισμού μισθωτού, όταν δηλαδή ο εργαζόμενος, ενώ προσφέρει την εργασία του κανονικά στον αρχικό εργοδότη, παραχωρείται προσωρινά σε τρίτη επιχείρηση με τη διασφάλιση επανόδου του στον αρχικό εργοδότη (όπως π.χ. συμβαίνει μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, επιχειρήσεων δηλαδή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο), τότε η επιχείρηση που δανείζεται τον μισθωτό υποβάλλει συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου – (E4 ΣYMΠΛHPΩMATIKOΣ ΩPAPIOY)- που αφορά στον εν λόγω εργαζόμενο, με την παρατήρηση ότι αφορά σε υπό δανεισμό μισθωτό, ενώ θα αναγράφονται και τα στοιχεία της δανείζουσας επιχείρησης   (Έγγραφο  Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Kοιν. Αλληλεγγύης  40990/50/25.2.2015)    .

 

Γνήσιος δανεισμός υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία ένας εργοδότης που έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες ενός  συγκεκριμένου εργαζόμενου (και ο οποίος χαρακτηρίζεται ως αρχικός εργοδότης) παραχωρεί τις υπηρεσίες  αυτού κατόπιν συναινέσεως του εργαζόμενου σε άλλο εργοδότη (που χαρακτηρίζεται ως έμμεσος εργοδότης)  με έγγραφη τριμερή  συμφωνία  με την οποία καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος του δανεισμού.

Συνεπώς ο  δανεισμός μισθωτού προϋποθέτει την έγγραφη  συμφωνία και των  τριών (3) μερών που συμπράττουν σε αυτόν. Είναι προφανές  πως είναι αδύνατος ο δανεισμός εργαζομένου με απόφαση του εργοδότη και μόνον και χωρίς την σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου.

Στην περίπτωση Γνήσιου Δανεισμού οι συμβάσεις εργασίας δανεισμού που καταρτίζονται δεν υπάγονται στον Ν.2956/2001 που αναφέρονται στις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Ασφαλιστικές εισφορές αμειβόμενου με μπλοκάκι

Ελεύθερος επαγγελματίας συνάπτει σύμβαση με έναν μοναδικό εργοδότη και εκδίδει μηνιαία ΤΠΥ για την αμοιβή του.

Είναι σε ισχύ το άρθρο 39 του 4387/2017 που ορίζει ότι στην περίπτωση ενός εργοδότη υποχρεούται αυτός να καταβάλει εργοδοτικές εισφορές?

Απάντηση:

Κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (εγκύκλιος ΕΦΚΑ 17/2017) που παραμένει σε ισχύ και μετά το ν.4670/2020, για τους  ασφαλισμένους που αμείβονται με ΤΠΥ  και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 δηλαδή καταβάλλονται εισφορές μισθωτού.

Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.