Νέα από το e-forologia.gr (23/11/2020)

Άρθρα

Εποχικά απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι: Ασφαλιστικές εισφορές, άδεια, καταγγελία σύμβασης

Ερωτήματα

Ποια είναι η προθεσμία καταβολής μισθού και πότε επιβάλλονται πρόστιμα;

 

Υπάρχει διάταξη εκτός της φορολογίας, που αναφέρεται στην προθεσμία καταβολής αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα;

Το σώμα της επιθεώρησης εργασίας έχει δικαίωμα να επιβάλει παράβαση και μετά από ποιο διάστημα, αν δεν έχει καταβληθεί ο μισθός μιας μισθολογικής περιόδου. (θα ήθελα να
αναφέρετε την διάταξη του ΣΕΠΕ ή του υπουργείου εργασίας )

Απάντηση:

Πότε  καταβάλλεται ο Μισθός

Κατά το άρθρο 655 του Α.Κ., στη σύμβαση εργασίας, αν δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή συνήθεια, ο μισθός καταβάλλεται μετά την παροχή της εργασίας και, αν υπολογίζεται κατά ορισμένα διαστήματα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καταβάλλεται στο τέλος καθενός από αυτά. Σε κάθε περίπτωση μόλις λήξει η σύμβαση γίνεται απαιτητός ο μισθός, που αντιστοιχεί στο χρόνο έως τη λήξη. Μισθός κατά την έννοια της ως άνω διατάξεως σε συνδυασμό προς τα άρθρα 648 και 649 του Α.Κ. και 1 της 95 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, που κυρώθηκε με το Ν. 3248/1955, είναι κάθε παροχή, την οποία οφείλει ο εργοδότης κατά το νόμο ή τη σύμβαση στο μισθωτό ως αντάλλαγμα για την παρεχόμενη εργασία του, όπως επιδόματα κάθε είδους κ.λπ., αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού. Άρα, μισθό με την έννοια των διατάξεων αποτελούν και οι αμοιβές, που οφείλονται κατά νόμο στο μισθωτό ως αντάλλαγμα υπερεργασίας του, νόμιμης υπερωριακής εργασίας του και επιτρεπόμενης απασχόλησής του σε ημέρα αργίας, αφού συνιστούν νόμιμα ανταλλάγματα εγκύρως παρεχόμενης εργασίας του μισθωτού. Επομένως, και για τις αμοιβές αυτές τάσσεται από το άρθρο 655 του Α.Κ. κατά τα ανωτέρω δήλη ημέρα καταβολής, εις τρόπον ώστε με μόνη την πάροδο αυτής να καθίσταται ο εργοδότης υπερήμερος κατά το άρθρο 341 παρ. 1 του Α.Κ. και να οφείλει έκτοτε επί χρηματικού χρέους τόκους υπερημερίας κατά το άρθρο 345 εδάφ. α` του Α.Κ.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

My Data – Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης ;

 

Καλησπέρα σας ,

Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν υπάρχει υποχρέωση σε κάθε επιχείρηση να αποκτήσει κάποιο πρόγραμμα που θα διαβιβάζει τα τιμολόγια της ( έσοδα) στην ΑΑΔΕ.  Για παράδειγμα , ένα μικρό κατάστημα ή επιχείρηση παροχής πχ ένας ηλεκτρολόγος που εκδίδει 10 παραστατικά παροχής υπηρεσιών το μήνα , θα πρέπει να προμηθευτεί κάποιο πρόγραμμα που θα διαβιβάζει τα παραστατικά στην ΑΑΔΕ ; Θα μπορεί ο λογιστής να καταχωρεί στο δικό του λογιστικό πρόγραμμα τα τιμολόγια , όπως γίνεται μέχρι τώρα , και να διαβιβάζει ο ίδιος τα τιμολόγια , χωρίς στην ουσία να αλλάζει ο τρόπος που λειτουργούσε μέχρι τώρα ο επιχειρηματίας αυτός ;
Να σημειώσω ότι δεν αναφέρομαι στην χρήση ταμειακής ή φορολογικού μηχανισμού που προφανώς κάποια στιγμή θα υπάρχει διασύνδεση με την ΑΑΔΕ, αλλά με την έκδοση χειρόγραφων κυρίως τιμολογίων.

Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με την απόφαση Α.1138/2020:

    «Η διαβίβαση των δεδομένων, που ορίζονται με την παρούσα, πραγματοποιείται από τις υπόχρεες οντότητες ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε. μέσω:

    α) των Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ειδικά για τα δεδομένα τιμολογίων, οι οντότητες που χρησιμοποιούν τον τρόπο αυτό, δεν επιτρέπεται να διαβιβάζουν δεδομένα των παραστατικών αυτών με κάποιον από τους λοιπούς τρόπους της παρούσας παραγράφου.

    β) των προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό /λογιστικό, ERP), που χρησιμοποιούν οι οντότητες και διασυνδέονται με την Α.Α.Δ.Ε. μέσω σχετικής διεπαφής.

    γ) ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που:

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος από «μπλοκάκι».

 

Καλησπέρα σας, έχουμε μια πελάτισσα η οποία έκανε έναρξη εργασιών τον Νοέμβριο του 2019 και έχει τις προϋποθέσεις για να φορολογηθεί ως μπλοκάκι για την χρήση του 2020. Στην αποχώρηση όμως που έγινε από την εταιρία που εργαζόταν ως μισθωτή και η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019, της έβγαλαν ένα μπόνους με την εκκαθάριση το οποίο κατέβαλλαν το 2020 και θα φανεί στην βεβαίωση αποδοχών του 2020. Με αυτό τον τρόπο το σύστημα θα διαβάζει ότι είναι μισθωτή και δεν θα μπορεί να φορολογηθεί ως μπλοκάκι. Ενημερώστε μας αν μπορεί η δήλωση να σταλεί με επιφύλαξη και αν γίνεται με κάποια απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΔΟΥ να περάσει ως μπλοκάκι, καθώς μέσα στο 2020 δεν παρείχε καμία εργασία ως μισθωτή.

Απάντηση:

Σύμφωνα με την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 >του άρθρου 12 του Ν. 4172/2013, «2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: […]

στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ του παρόντος άρθρου.

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.