Τα κουπόνια προσφορών και η χρέωση του ΦΠΑ

Ειδικοί κανόνες για την αντιμετώπιση των κουπονιών από πλευράς ΦΠΑ τίθενται σε ισχύ από 1.1.2019, σύμφωνα με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όταν η αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ της σχετικής παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα ήδη από τη στιγμή έκδοσης ενός κουπονιού («κουπόνια συγκεκριμένου σκοπού») , ο ΦΠΑ θα πρέπει να χρεώνεται σε κάθε μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης του κουπονιού συγκεκριμένου σκοπού. Στην περίπτωση αυτή ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο αντάλλαγμα που έλαβε ο υποκείμενος στο φόρο για το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού. Η πραγματική παράδοση των αγαθών ή η πραγματική παροχή των υπηρεσιών έναντι κουπονιού συγκεκριμένου σκοπού δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ανεξάρτητη συναλλαγή. Όσον αφορά τα «κουπόνια πολλαπλών σκοπών», ο ΦΠΑ θα χρεώνεται κατά τη στιγμή της εξαργύρωσης, δηλαδή κατά τη στιγμή της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής των υπηρεσιών, που αφορά το εκάστοτε κουπόνι, και όχι κατά το χρόνο μεταβίβασης ή έκδοσης του κουπονιού. Υπό αυτό το πρίσμα, προηγούμενες μεταβιβάσεις κουπονιών πολλαπλών σκοπών δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Οι παραπάνω κανόνες καλύπτουν μόνο τα κουπόνια που χρησιμοποιούνται για εξαργύρωση έναντι παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα μέσα που παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα για έκπτωση κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών αλλά όχι δικαίωμα για λήψη των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών. Οι νέες ρυθμίσεις για τα κουπόνια δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε καμία αλλαγή όσον αφορά την αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των εισιτηρίων μέσων μεταφοράς, των εισιτηρίων εισόδου σε κινηματογράφους και μουσεία, των γραμματοσήμων και παρόμοιων περιπτώσεων.

Στη φωτογραφία: Εγκεκριμένο κουπόνι παροχής από επιχείρηση που ανήκε στο Συνδικάτο Εμπορίου και Βιομηχανίας, στη δεκαετία του 1920

 

Πηγή: Grant Thornton

 

Β