Τι ισχύει για άδειες και παροχές σε εργαζόμενους πατέρες στον ιδιωτικό τομέα – Πρακτικός Οδηγός

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

– ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ –

 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΧΡΙ 23/12/2020

Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

 

Α.  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

(ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ):

 

1. ΑΔΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

2 ημέρες

ΣΗΜ.:

Ø  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αναμένεται να ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το οποίο θεσπίζεται πλέον άδεια τοκετού στον πατέρα ίση με 14 εργάσιμες ημέρες (αντί της μέχρι σήμερα άδειας μόλις των 2 ημερών) καθώς επίσης και πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών, η οποία θα χορηγείται σε όλους τους πατέρες (οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λαμβάνουν την 6μηνη παροχή προστασίας του ΟΑΕΔ). Από τους ανωτέρω 6 μήνες, οι 2 πρώτοι θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ενώ οι υπόλοιποι 4 θα είναι άνευ αποδοχών. Επιπλέον, στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η χορήγηση άδειας φροντίδας ανήμπορου παιδιού έως και 5 ημέρες το χρόνο, παροχή διευκολύνσεων στους εργαζόμενους πατέρες (όπως άδεια ανωτέρας βίας έως και 2 ημέρες και παροχή εργασίας με τηλεργασία), καθώς επίσης και ειδικές ρυθμίσεις για πατέρες διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση περί προστασίας των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4 μήνες για το 2ο παιδί και 6 μήνες για κάθε επόμενο.

 

 

 

2. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Μειωμένο Ωράριο)

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

(α) Οι εργαζόμενοι πατέρες δικαιούνται να διακόπτουν την εργασία τους για 1 ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα, για χρονικό διάστημα 2,5 ετών από τη λήξη της αδείας λοχείας της συζύγου.
(β) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε 2 ώρες  κάθε ημέρα, επί 1 έτος μετά τη λήξη της αδείας λοχείας της συζύγου και εν συνεχεία, επί μία 1ώρα κάθε ημέρα για 6 επί πλέον μήνες.
(γ) Υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του εργοδότη, μπορεί να ληφθεί το μειωμένο ωράριο ως ισόχρονη συνεχόμενη άδεια με αποδοχές (περίπου 3,5 μήνες) κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου.

ΣΗΜ.:

Ø  Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού, τα οποία γνωστοποιούν.

Ø  Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

Ø  Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.

Ø  Η άδεια χορηγείται για τη φροντίδα του παιδιού και είναι ακριβώς η ίδια, από απόψεως χρονικής διαρκείας, και όταν ο πατέρας έχει αποκτήσει δίδυμα ή και τρίδυμα.

Ø  Δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι, όχι μόνο οι φυσικοί αλλά και οι ανάδοχοι και οι θετοί πατέρες.

Ø  Για τους πατέρες που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, το μειωμένο ωράριο εφαρμόζεται για αυτούς αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας.

 

 

 

3. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ελάχιστη διάρκεια 4 μήνες 
ΣΗΜ.:Ø  Ο εργαζόμενος πατέρας έχει δικαίωμα λήψης γονικής άδειας ανατροφής μέχρις ότου το τέκνο συμπληρώσει την ηλικία των 6 ετών, εφόσον έχει συμπληρώσει 1 χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.Ø  Πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών.Ø  Χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζομένου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Ø  Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 1 χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.Ø  Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος θετός ή ανάδοχος πατέρας. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα 8 έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 6 ετών αυτού.Ø  Ο χρόνος απουσίας λόγω γονικής άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.Ø  Ο εργαζόμενος πατέρας που λαμβάνει αυτήν την άδεια, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα. 

 

 

4. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

10 εργάσιμες ημέρες κατ` έτος

ΣΗΜ.:

Ø  Δικαιούχοι είναι οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι πατέρες παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, ή πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό. Ø  Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται έπειτα από αίτηση του εργαζομένου, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

 

  5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία του παιδιού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος  

ΣΗΜ.:

Ø  Δικαιούχοι είναι οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι πατέρες παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Ø  Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές (εφόσον έχει εξαντληθεί η γονική άδεια ανατροφής).

 

6. ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (α) 6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο στους εργαζόμενους άγαμους πατέρες ή σε αυτούς που έχουν χηρέψει, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια του παιδιού μέχρι 12 ετών.
(β) 8 εργάσιμες ημέρες το χρόνο στους εργαζόμενους άγαμους πατέρες ή σε αυτούς που έχουν χηρέψει, εάν έχουν 3 παιδιά ή περισσότερα έως 12 ετών.

ΣΗΜ.:

Ø  Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

Ø  Δύναται να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, ενώ δεν πρέπει να συμπίπτει με την αρχή ή το τέλος της κανονικής άδειας.

 

7. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

συνολικά μέχρι 4 εργάσιμες ημέρες το χρόνο.

ΣΗΜ.:

Ø  Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι, που έχουν παιδιά ηλικίας μέχρι 16 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης, και οι οποίοι μπορούν να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη ημέρα από την εργασία τους για να επισκεφτούν το σχολείο των παιδιών τους.

Ø  Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

Ø  Την παραπάνω άδεια δικαιούνται και οι πατέρες με παιδιά στο νηπιαγωγείο.

Ø  Η άδεια αυτή δε συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες.