Φορολογικές πολιτικές και φορολογική διοίκηση στην ΕΕ 2017

Οι φορολογικές πολιτικές στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017 παρουσιάζουν την κατάσταση της φορολογίας στα κράτη μέλη

Η μελέτη "Φορολογικές πολιτικές στην έρευνα της ΕΕ" εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα φορολογικά συστήματα των κρατών μελών συμβάλλουν στην προώθηση των επενδύσεων και της απασχόλησης, πώς εργάζονται για τη μείωση της φοροδιαφυγής και της αποφυγής και πώς τα φορολογικά συστήματα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων εισοδήματος και στην εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης.

Υποστηρίζει τις προτεραιότητες που περιγράφονται στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης στον τομέα της φορολογίας και παρουσιάζει με σαφή και προσπελάσιμο τρόπο τις πλέον πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και τους κύριους δείκτες που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάλυση των φορολογικών πολιτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου .
 

Οι φορολογικές πολιτικές στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017 παρουσιάζουν την κατάσταση της φορολογίας στα κράτη μέλη. Στόχος του είναι να παρουσιάσει με σαφή και προσβάσιμο τρόπο τις πιο πρόσφατες μεταρρυθμίσεις και τους κύριους δείκτες που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την αξιολόγηση της φορολογικής πολιτικής των κρατών μελών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, το οποίο είναι ο ετήσιος κύκλος συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της ΕΕ. Αυτό συμβαδίζει με τη δέσμευση της Επιτροπής να αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και τη χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης.

Τέσσερις προτεραιότητες για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κληρονομιά της κρίσης, συμπεριλαμβανομένου του υψηλού επιπέδου ανεργίας σε ορισμένα κράτη μέλη και με υψηλό επίπεδο ανισοτήτων. Ως αποτέλεσμα, πολλοί πολίτες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούν να εξεταστεί περισσότερο η κοινωνική δικαιοσύνη. Η φορολογία έχει να διαδραματίσει ένα ρόλο για να κάνει τις κοινωνίες μας πιο δίκαιες, όπως παρουσιάζονται στην παρούσα Έρευνα. Η ενίσχυση της δικαιοσύνης συμβαδίζει με την οικονομική ανάπτυξη. Και οι δύο είναι εξίσου σημαντικές και η επιτυχία τους είναι αμοιβαία εξαρτώμενη.

Ταυτόχρονα, η παγκόσμια οικονομία ψηφιοποιείται γρήγορα, φέρνοντας ευκαιρίες και προκλήσεις. Καθώς τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα γίνονται ολοένα και πιο ψηφιακά, η βιωσιμότητα της φορολογικής βάσης θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο εάν οι φορολογικοί κανόνες δεν προσαρμοστούν στα νέα ψηφιοποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα.

 

Το Σεπτέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ανακοίνωση που εξέθεσε τις προκλήσεις της διασφάλισης της δίκαιης και αποτελεσματικής φορολόγησης της ψηφιακής οικονομίας και περιέγραψε τις πιθανές λύσεις που πρέπει να διερευνηθούν. Τα φορολογικά συστήματα πρέπει να προστατεύονται μελλοντικά, ώστε να εξασφαλίζουν ότι συλλέγουν επαρκή έσοδα και είναι ανθεκτικά για την πρόληψη της κατάχρησης. Η ψηφιοποίηση της οικονομίας προσφέρει επίσης ευκαιρίες για καινοτομία, ανάπτυξη και απασχόληση. Ωστόσο, η Ευρώπη υστερεί στον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά την καινοτομία και την ανάπτυξη νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Τα φορολογικά συστήματα μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο σε αυτό, ιδίως με την άρση των φραγμών στην εμφάνιση και την κλιμάκωση νέων επιχειρήσεων.

Επομένως, υπάρχουν τέσσερις προτεραιότητες κατά των οποίων αξιολογούνται οι φορολογικές πολιτικές:

Διευκόλυνση των επενδύσεων, ενίσχυση της απασχόλησης, διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα φορολογικά μέτρα και μείωση των ανισοτήτων. Υπάρχουν σημαντικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ αυτών των προτεραιοτήτων. Η καταπολέμηση της φορολογικής κατάχρησης είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης και του θεμιτού ανταγωνισμού. Επιτρέπει την εξασφάλιση κεφαλαίων για δημόσιες πολιτικές για την προώθηση της κοινωνικής κινητικότητας και τη μείωση των ανισοτήτων. Ταυτόχρονα, αποκαθιστά τις ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών. Ομοίως, η διευκόλυνση των επενδύσεων μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης, η οποία αποτελεί μια σημαντική οδό εξόδου από τη φτώχεια. Με αυτό το πνεύμα, η παρούσα έκθεση προσδιορίζει τους σχετικούς δείκτες και τις πιθανές βελτιώσεις των φορολογικών συστημάτων, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη συμμόρφωση των φόρων.

– Αποτελεσματικοί φορολογικοί συντελεστές

Η απόφαση για το εάν θα επενδυθούν λιγότερα ή περισσότερα σε μια οικονομία, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αποτελεσματικό οριακό φορολογικό συντελεστή (EMTR – Effective Marginal Tax Rate).  Όσο μικρότερος είναι ο πραγματικός οριακός φορολογικός συντελεστής, τόσο πιο ευνοϊκό είναι για τις επενδύσεις το φορολογικό σύστημα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μείωσης του EMTR και σχεδιασμού ενός φορολογικού συστήματος που μπορεί να ευνοεί τις επενδύσεις, για παράδειγμα, προσφέροντας ταχύτερα χρονοδιαγράμματα απόσβεσης,  ή βελτιώνοντας τους όρους για τη μεταφορά των ζημιών. Οι οικονομολόγοι επικρίνουν τα σημερινά συστήματα φορολογίας εταιρικού εισοδήματος, καθώς οι εταιρικοί φόροι είναι στρεβλωτικοί και επηρεάζουν όχι μόνο το επίπεδο των επενδύσεων αλλά επίσης, π.χ. τη θέση της επιχείρησης, τη μετατόπιση των κερδών και την επιλογή της δομής της εταιρείας.

– Βελτίωση της φορολογικής διοίκησης

Τα έξοδα συμμόρφωσης σχετίζονται κυρίως με το χρόνο που δαπανάται και όχι με το άμεσο κόστος, όπως αυτά που συνδέονται με τη λογιστική. Ο χρόνος που αφιερώνεται περιλαμβάνει τις ώρες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του εταιρικού φόρου εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και των φόρων επί των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των φόρων επί των μισθών και των κοινωνικών εισφορών. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμμόρφωση με τους φόρους για τις μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να χρησιμεύσει ως καλός δείκτης για το πόσο υψηλό είναι το κόστος φορολογικής συμμόρφωσης σε μια χώρα.

– Φορολογικές οφειλές ως μερίδιο της είσπραξης εσόδων

Όλοι οι φόροι δεν πληρώνονται εγκαίρως. Φορολογικοί οφειλέτες είναι οι φορολογούμενοι που δεν συμμορφώνονται με τις προθεσμίες πληρωμής. Ένα υψηλό επίπεδο φορολογικού χρέους μπορεί να είναι ενδεικτικό των προκλήσεων με τη φορολογική συμμόρφωση με ευρύτερη έννοια από την πληρωμή.
 

Ολόκληρη η έκθεση

 

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

ΣΒ