Στο ΕΣΠΑ έργο για την καταπολέμηση της εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ

Διαδικτυακή πύλη (Portal) για την εισφοροδιαφυγή-εισφοροαποφυγή.

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Γιώργος Ιωαννίδης, υπέγραψε την απόφαση με την οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» η Πράξη «Καταπολέμηση της Εισφοροδιαφυγής και Εισφοροαποφυγής στον ΕΦΚΑ».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της στήριξης της Ένωσης ανέρχεται σε 3.316.044,87 €.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών στον ΕΦΚΑ, με στόχο την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής, την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων και την εποπτεία των υπηρεσιακών μονάδων που εμπλέκονται στο αντικείμενο αυτό. Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθεί πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης του πλήρους ελεγκτικού κύκλου που λειτουργεί για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Προβλέπεται η υλοποίηση διαλειτουργικότητας των στοιχείων του συστήματος με τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΦΚΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες παρεμβάσεις:
Παρέμβαση (Ι): Υπηρεσίες Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διοικητικών και Ελεγκτικών Διαδικασιών του ΕΦΚΑ. Η Παρέμβαση Ι περιλαμβάνει την εκπόνηση και πρόταση σειράς βελτιώσεων:
• στον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών και τοπικών Υποκαταστημάτων και των ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ, για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.
• στον Εσωτερικό 'Ελεγχο των λειτουργιών των Υποκαταστημάτων και των ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ 

Παρέμβαση (ΙΙ): Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας.
Η Παρέμβαση ΙΙ περιλαμβάνει την επεξεργασία όλων των αναγκαίων μέτρων που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των αναγκών για διαλειτουργικότητα καθώς και στην επίτευξη του διαμοιρασμού και της κοινοχρησίας των δεδομένων στόχευσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δύο τύποι εγγράφων συμφωνιών, τα «Μνημόνια Συνεργασίας» και οι «Συμφωνίες Ασφαλούς Διασύνδεσης», τις οποίες θα συνάπτει ο ΕΦΚΑ με τους φορείς με τους οποίους θα διαλειτουργεί και για τα οποία προβλέπεται η κατάρτιση, η εποπτεία της εφαρμογής τους και η τροποποίηση τους εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Παρέμβαση (ΙΙΙ): Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στις παραπάνω ανασχεδιασμένες διαδικασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Η Παρέμβαση ΙΙΙ περιλαμβάνει:

Την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής με τα ακόλουθα υποσυστήματα/ λειτουργικές ενότητες:
1. Διαδικτυακή πύλη (Portal) για την εισφοροδιαφυγή-εισφοροαποφυγή.
2. Λειτουργική ενότητα διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας (Document Management ΚΑΙ Workflow tools).
3. Λειτουργική ενότητα «Στόχευση των Ελέγχων».
4. Λειτουργική ενότητα «Διαχείριση των Ελεγκτικών Πόρων».
5. Λειτουργική ενότητα «Προγραμματισμός και Ανάθεση των Ελέγχων».
6. Λειτουργική ενότητα «Διενέργεια των Ελέγχων και των Επιτόπιων Ελέγχων».
7. Λειτουργική ενότητα «Ολοκλήρωση των Ελέγχων».
8. Λειτουργική ενότητα «Εποπτεία και Ανατροφοδότηση».
9. Λειτουργική ενότητα επιχειρησιακής ευφυΐας, ανάλυσης και επιτελικής πληροφόρησης (Reporting, BI ΚΑΙ Αnalytics tool).
10. Λειτουργική ενότητα Διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (Web Services ΚΑΙ Interoperability tools).

καθώς και την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία υποστηρικτικών υποδομών που απαιτούνται για την λειτουργία του συστήματος και πιο συγκεκριμένα:   
• κεντρικές υποδομές (servers) –
• εξοπλισμό χρηστών

Τέλος η εν λόγω Παρέμβαση περιλαμβάνει την παροχή των προβλεπόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική ένταξη του νέου συστήματος στο επιχειρησιακό περιβάλλον του ΕΦΚΑ και την πλήρη αξιοποίηση του νέου συστήματος από τους χρήστες ως ακολούθως:
• Υπηρεσίες δοκιμών, ελέγχων και επαλήθευσης συστήματος.
• Υπηρεσίες για την αρχικοποίηση του συστήματος σε παραγωγικό περιβάλλον.
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης.
• Υπηρεσίες υποστήριξης της πιλοτικής λειτουργίας.
• Υπηρεσίες υποστήριξης της δοκιμαστικής παραγωγικής λειτουργίας.

Η ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/03/2018.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/04/2020.

Πηγή: Taxheaven