01/12/2017 | 12:00
Ερωτήσεις-απαντήσεις για ρύθμιση χρεών έως 50.000 μέσω Εξωδικαστικού
Ερωτήσεις-απαντήσεις για ρύθμιση χρεών έως 50.000 μέσω Εξωδικαστικού
Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για τη ρύθμιση χρεών από 20.000 – 50.000 ευρώ μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, δίνει με σχετική ανακοίνωσή του το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.


1.    Σε ποιους Αφορά;

•    Σε όσους κρίνονται «Βιώσιμοι».

2.    Ποιος είναι Βιώσιμος; 

•    Όσοι πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
i.    Θετικά Αποτελέσματα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων στην τελευταία χρήση, ή σε 2 από τις 3 τελευταίες χρήσεις ΠΡΙΝ την υποβολή της αίτησης.
ii.    Το Σύνολο των Οφειλών (εκτός των τόκων υπερημερίας) ΠΡΟΣ το Καθαρό Αποτέλεσμα (κέρδη) προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων να είναι ΊΣΟ ή Μικρότερο από 8.

3.    Είμαι Βιώσιμος και γίνεται δεκτή η αίτηση μου. Τι κερδίζω;

•    Αφαιρούνται τα ακόλουθα:
i.    το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
ii.    το 95% των προστίμων της Εφορίας. 
iii.    το 85% των προσαυξήσεων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.

4.    Σε πόσες δόσεις θα αποπληρώσω;

•    Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των τραπεζών, της Εφορίας και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής θεσμικών) ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 120.
•    Για τους λοιπούς ιδιώτες πιστωτές ΔΕΝ επιτρέπεται να ξεπερνά τις 24.
•    Ο οφειλέτης καταβάλει ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, που ΔΕΝ επιτρέπεται να είναι κατώτερες από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ ανά πιστωτή.
•    Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) ανά πιστωτή, ο αριθμός των δόσεων ΔΕΝ επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 36. 
Στην περίπτωση αυτή, ΔΕΝ υφίσταται η υποχρέωση προσφοράς κοινού αριθμού δόσεων για όλους τους θεσμικούς πιστωτές.

5.    Έχουν χρηματοοικονομικό κόστος οι δόσεις; 

•    Ναι, επιβαρύνονται με επιτόκιο ίσο με το Εuribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες και κατά την εισφορά του ν. 128/1975.
•    Για τους υπόλοιπους πιστωτές, το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

Σχετικές Ειδήσεις