12η Απόφαση ένταξης στη Δράση «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-Β’ ΚΥΚΛΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ