Αγορανομικά: Όργανα μέτρησης στο εμπόριο και έλεγχος

Τι ισχύει για Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές, Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών, Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

Με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). διατυπώθηκε το τι ισχύει για Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές, Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών, Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων, και για τον περιοδικό και έκτακτο έλεγχο οργάνων μέτρησης.

 

 

Άρθρο 90

Σταθμά για εμπορικές συναλλαγές

 

  1. Σύμφωνα με τη Σύσταση R111 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα κυλινδρικά σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ1, Μ2 και Μ3), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (mg)

M,1

M,2

M,3

50

kg

2500

8000

25.000

20

kg

1 000

3000

10.000

10

kg

500

1600

5.000

5

kg

250

800

2500

2

kg

100

300

1.000

1

kg

50

160

500

500

g

25

80

250

200

g

10

30

100

100

g

5

16

50

50

g

3

10

30

20

g

2,5

8

25

10

g

2

6

20

5

g

1,6

5

16

2

g

1,2

4

12

1

g

1

3

10

500

mg

0,8

2,5

 

200

mg

0,6

2

 

100

mg

0,5

1,6

 

50

mg

0,4

 

 

20

mg

0,3

 

 

10

mg

0,25

 

 

5

mg

0,2

 

 

2

mg

0,2

 

 

1

mg

0,2

 

 

 

  1. Σύμφωνα με τη Σύσταση R52 του Διεθνούς Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας (OIML), για τα εξάγωνα σταθμά που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές (κλάσης ακριβείας Μ), τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα καθορίζονται ως εξής:

 

Ονομαστικό βάρος

Μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα (g)

50

kg

25

20

kg

10

10

kg

5

5

kg

2,5

2

kg

1

1

kg

0,5

500

g

0,25

200

g

0,10

100

g

0,05

 

3. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στο χρήστη πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€) για το πρώτο τεμάχιο και εκατό ευρώ (100€) για κάθε επιπλέον τεμάχιο. Τα σταθμά τίθενται εκτός χρήσης μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή τους. Σε περίπτωση που τα σταθμά χρησιμοποιούνται, πριν ρυθμιστούν και επαληθευτούν, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

 

Άρθρο 91

 

Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

 

1. Η συμμόρφωση των συσκευών άμεσης ογκομέτρη-σης δημητριακών, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα επί του αποτελέσματος κάθε μέτρησης καθορίζεται στην υπουργική απόφαση Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/Β/1979), όπως ισχύει.

 

2. Τα όργανα φέρουν πινακίδα σήμανσης, όπως προβλέπει η απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας, που αναγράφει τουλάχιστον τα στοιχεία του κατασκευαστή, τον τύπο/μοντέλο του οργάνου και τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας.

 

3. Για παραβάσεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οργάνου διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και το όργανο δεσμεύεται μέχρι τυχόν αποκατάστασης της συμμόρφωσης.

 

4. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στο χρήστη πρόστιμο χιλίων ευρώ και η συσκευή δεσμεύεται μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή της.

 

Άρθρο 92

 

Πιεσόμετρα για ελαστικά αυτοκινήτων

 

1. Η συμμόρφωση των πιεσόμετρων για ελαστικά αυτοκινήτων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την πλήρωση των ελαστικών προβλέπεται από την οδηγία 86/217/ ΕΟΚ, η οποία ενσωματώθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση. Φ3-1325/87 (ΦΕΚ 596/Β/1987), όπως ισχύει.

 

2. Τα ως άνω όργανα διαθέτουν υποχρεωτικά έγκριση Τύπου ΕΟΚ. Τα όργανα φέρουν πινακίδα σήμανσης όπως προβλέπει η απόφαση έγκρισής τους, που αναγράφει τουλάχιστον τα στοιχεία του κατασκευαστή, τον τύπο/μοντέλο του οργάνου και τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΟΚ.

 

3. Για παραβάσεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οργάνου διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και το όργανο δεσμεύεται μέχρι τυχόν αποκατάστασης της συμμόρφωσης.

 

4. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€). Τα όργανα δεσμεύονται μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή τους.

 

Άρθρο 93

 

Περιοδικός και έκτακτος έλεγχος οργάνων μέτρησης

 

1. Όργανα μέτρησης των άρθρων 81, 82, 90 και 91 υπόκεινται σε έλεγχο της συμμόρφωσης και της νόμιμης και καλής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους:

Α. ετησίως (Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών), από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, σύμφωνα με το π.δ. 524/1978 (ΦΕΚ 112/Α/1978) όπως ισχύει, συνοδευομένης από της επικόλλησης του σχετικού σήματος και

Β. εκτάκτως, τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης, όσο και από υπαλλήλους του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

2. Τα προβλεπόμενα τέλη για τον Περιοδικό Έλεγχο Μέτρων και Σταθμών (κοινή υπουργική απόφαση Φ2-670/2007, ΦΕΚ 295/Β/2007, όπως ισχύει) βαρύνουν τους εκμεταλλευτές των οργάνων.

 

3. Ειδικές διατάξεις περί ελέγχου οργάνων μέτρησης κατισχύουν των ανωτέρω.

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΑΣΒ