Απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξης της Δράσης «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ