Διαδικασία ελέγχου του υποχρεωτικού εμβολιασμού στον ιδιωτικό τομέα και δήλωση στο Π.Σ. Εργάνη

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3959/27-8-2021 η Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.8.2021  κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας με τίτλο «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19″ .

Με την απόφαση αυτή προβλέπεται η διαδικασία ελέγχου του υποχρεωτικού εμβολιασμού και καθορίζεται η διαδικασία και τα χρονοδιαγράμματα για την δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού και ειδικότερα των εργαζομένων που αναφέρονται στην διάταξη του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ Α 130/2021).

Ειδικότερα η ως άνω απόφαση προβλέπει για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα τα εξής:

Στο άρθρο 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της και ειδικότερα προβλέπεται ότι, ο διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται για όλα τα φυσικά πρόσωπα, που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά τους ορισμούς του άρθρου 206 του Ν 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130/2021) και της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και για όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές δομές, που έχουν την υποχρέωση ελέγχου συμμόρφωσης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ Α’ 96), στους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ Α’ 74), στους συμβουλευτικούς σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα του άρθρου 58 του Ν. 4139/2013, στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του Ν. 3459/2006 (ΦΕΚ Α’ 103), καθώς και στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) εμβολιάζονται  υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού και θα πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη, ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Στο άρθρο 2 της ως άνω απόφασης προβλέπεται ο τρόπος παρακολούθησης και ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Ειδικότερα προβλέπέται ότι, για την υλοποίηση του σκοπού ελέγχου της συμμόρφωσης του υπόχρεου προσωπικού του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130), ο διοικητικός προϊστάμενος κάθε δημόσιας δομής ή ο διοικητικός προϊστάμενος, ή ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε ιδιωτικής δομής καταρτίζει λίστα φυσικών προσώπων υποχρέων εμβολιασμού του οικείου φορέα, στην οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και στοιχεία αναφορικά με την  συμμόρφωσή των υπόχρεων προσώπων, όπως ειδικότερα, εάν αυτά είναι πλήρως εμβολιασμένα, εάν έχουν νοσήσει και πότε, προκειμένου να διαπιστωθεί η παρέλευση έξι (6) μηνών από τη θετική διάγνωση, εάν έχουν προγραμματίσει πρώτη ή δεύτερη δόση εμβολιασμού και σε ποια ημερομηνία.

Στο άρθρο 4 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης προβλέπεται η διαδικασία καταχώρισης στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, των οποίων η παροχή εργασίας δεν γίνεται αποδεκτή λόγω μη συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εργαζομένων σε ιδιωτικές δομές προς την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130), ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, με τίτλο «Δήλωση ένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας εργαζόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021», με καταχωρημένη την ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων στο καθεστώς αυτό. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους, κατά τα ανωτέρω, εργοδότες, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 της κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με το κατωτέρω χρονοδιάγραμμα:

  1. i) Από την ημερομηνία δημοσίευσης της κοινής υπουργικής απόφασης και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 16 Αυγούστου 2021. Για τους εργαζόμενους που ήδη τελούν σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας κατά τη δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή έχουν ενταχθεί στο εν λόγω καθεστώς με ημερομηνία έναρξης εντός του χρονικού διαστήματος από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 η εν λόγω δήλωση δύναται να υποβάλλεται απολογιστικά έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021.
  2. ii) Από 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη, ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021.

iii) Από 15 Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους οποίους η πρώτη, ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναφορικά δε με την δήλωση απένταξης των εργαζομένων οι οποίοι στην συνέχεια υποβλήθηκαν σε εμβολιασμό η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής :

Στην περίπτωση των εργαζομένων της παρ. 1 που λαμβάνουν την πρώτη, ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών υποχρεωτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4820/2021, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, με τίτλο «Δήλωση απένταξης από καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021», με καταχωρημένη την ημερομηνία απένταξης των εργαζομένων από το καθεστώς αυτό.

Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους εργοδότες, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την απένταξη από το καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας και επαναφορά του μισθωτού στην εργασία του.

Αναφορικά δε με τους εργαζόμενους οι οποίοι κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο τελούν σε καθεστώς νόμιμης άδειας, η ως άνω κοινή υπουργική  απόφαση προβλέπει τα εξής :

Εάν κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποχρεωτικού εμβολιασμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4820/2021, ο εργαζόμενος τελεί σε οποιασδήποτε μορφής νόμιμη άδεια, η ένταξη του εν λόγω εργαζόμενου σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας ξεκινά μετά τη λήξη της νόμιμης αυτής άδειας.

Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου με τίτλο «Δήλωση ένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021», ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζόμενων αυτών.

Τέλος, στο άρθρο 5 της απόφασης προβλέπονται και ζητήματα για την διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων, που υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 και περιλαμβάνονται στις λίστες που καταρτίζουν οι εργοδότες τους, αναφορικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους ή την θέση τους σε  καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας και ειδικότερα προβλέπεται ότι, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της απόφασης και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, σκοπός δε της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι ο έλεγχος της υποχρεωτικής υποβολής σε εμβολιασμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130) και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενώ ο χρόνος διατήρησης των σχετικών δεδομένων δεν υπερβαίνει την 31.12.2022.