Διαγωνισμός για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τραχειοσωλήνων

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 16.12.2017 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 21.12.2017 και ώρα 10:00.