Διαγωνισμός για νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό του Γ.Ν. Φλώρινας

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 21-06-2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:30.