Διαγωνισμός για προμήθεια ιατρικών συσκευών

Υποβολή προσφορών μέχρι 17 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.