Διαγωνισμός για προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού – Γ.Ν. Βόλου

Υποβολή προσφορών μέχρι 3/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.