Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού

Υποβολή προσφορών μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.