Διαγωνισμός για προμήθεια «Κιτ αναβάθμισης υλικού AHRU»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 8 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.