Διαγωνισμός για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Υποβολή προσφορών μέχρι 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.