Διαγωνισμός σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για κάλυψη εργοστασίων ΤΧ για το ΤΥΠ-ΕΥΠ/ΛΤΧ, ΣΠΤΧ, 301 ΕΒ, 304-307 ΠΕΒ και 306 ΕΒΤ»