Δημοσίευση εκτέλεσης στοιχείων προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α. Ιανουαρίου –

Δημοσίευση/ανάρτηση στοιχείων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ε.Ε.Α μηνός Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, στην ιστοσελίδα του και στο «Πρόγραμμα Διαύγει