tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Νέα από το e-forologia.gr (14/12/2020)

Άρθρα

40 + 1 επίκαιρες απαντήσεις για Αναστολές, Δώρα, Άδειες, Ασθένειες, Επιδοτήσεις, Ρήτρες Διατήρησης!

Ερωτήματα

Μείωση ενοικίου λόγω Covid-19

Δικαιούται σε κάθε περίπτωση μείωση ενοικίου επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας λιανικό ή / και χονδρικό εμπόριο κρέατος ?

Αν η δραστηριότητα αυτή ασκείται ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, ασκούμενη σε μίσθιο κατάστημα που είναι δηλωμένο φορολογικά ως υποκατάστημα , πρέπει να έχει τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα στο 2018 για να δικαιούται μείωση ενοικίου λόγω covid-19 ?

Στην περίπτωση κατά την οποία υποθέσουμε ότι δεν δικαιούται μείωση ενοικίου λόγω εμπορίου κρέατος, το γεγονός της άσκησης ως κύριας δραστηριότητας λογιστικών υπηρεσιών σε διαφορετικό χώρο (και δη στον Δήμο ΨΨΨΨΨ) από αυτόν του μίσθιου (στον Δήμο ΧΧΧΧΧ) όπου ασκεί εμπόριο κρέατος, του δίνει την δυνατότητα να μειώσει το ενοίκιο για το μίσθιο – κρεοπωλείο (ΧΧΧΧΧ) ?

Απάντηση

 

  1. Το σημείο αναφοράς είναι το άρθρο 26 του Ν.4683/2020(ΦΕΚ Α’83/10-4-2020)

    « Άρθρο 26  Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

    Η παρ. 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’68), η οποία προστέθηκε με το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 ΠΝΠ (Α’75) αναριθμείται σε παρ. 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παρ.3 ως εξής: «3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.»».

 

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Τι ισχύει για τα τιμολόγια και την ταμειακή μηχανή ηλεκτρονικού καταστήματος;

Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω εάν ατομική επιχείρηση Β κατηγορίας με ΚΑΔ λιανικές πωλήσεις μέσω διαδικτύου( ηλεκτρονικό κατάστημα) όπου τιμολογεί αποκλειστικά και μόνο σε πελάτες εξωτερικού (τρίτες χώρες και Ευρωπαϊκή Ένωση):

1)απαιτείται να έχει ταμειακή μηχανή ή φορολογικό μηχανισμό βάση και μόνο του ΚΑΔ της λιανικής.
Λάβετε υπόψιν ότι δεν θα χρειαστεί να κόψει απόδειξη ποτέ από εκεί γιατί πουλάει εκτός Ελλάδος και στους πελάτες εξωτερικού κόβει Invoice-receipt για κάθε συναλλαγή. Υπάρχει περίπτωση σε έλεγχο να βάλουν πρόστιμο εάν δεν έχει ταμειακή, χρειάζεται?
2)Τι ισχύει με τα ηλεκτρονικά βιβλία? Θα χρειαστεί για τις πωλήσεις εξωτερικού να ενημερώνει το My data?

Απάντηση:

  1. α) Ο γενικός κανόναςγια την έκδοση αποδείξεων λιανικής είναι με την χρήση ΦΗΜ. Όπως σχετικά ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.4308/2014 : «Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο Ν.1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.» (σημ.: ο Ν.4308/2014 αναφέρεται σε ΦΗΜ γενικά, μη διακρίνοντας σε ΦΤΜ και ΕΑΦΔΣΣ, σχετ. παρ. 12.8.1 και 12.10.1 της ΠΟΛ.1003/31-12-2014 καθώς και ΠΟΛ.1002/31-12-2014).

    β) Περαιτέρω στο ίδιο άρθρο του νόμου,  στην παρ. 11, ορίζεται ότι : «Με απόφαση του ΓΓΔΕ, ύστερα από δημοσίευση αξιολόγησης των διοικητικών βαρών για τις υποκείμενες οντότητες σε σχέση με το αναμενόμενο φορολογικό όφελος, δύναται να απαλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων από την υποχρέωση της παραγράφου 8. Οι οντότητες αυτές δύνανται να εκδίδουν τα στοιχεία λιανικής πώλησης με χειρόγραφο τρόπο ή με άλλο τεχνικό μέσο.».

    γ)  Στα πλαίσια της παραπάνω πρόβλεψης της παρ. 11 (του άρθρου 12 του Ν.4308/2014) με την ΠΟΛ.1002/31-12-2014 παρασχέθηκε η δυνατότητα σε ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων ή/και για ορισμένες συναλλαγές η έκδοση αποδείξεων λιανικής χωρίς χρήση ΦΗΜ. Στην εν λόγω εγκύκλιο :

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Είναι δυνατή η συνεχής εναλλαγή από πενθήμερη σε εξαήμερη εργασία;

Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, απασχολεί 2 υπαλλήλους σε τμήμα helpdesk, με πενθήμερη 8ωρη απασχόληση ΔΕΥΤ-ΠΑΡ, το ωράριο τους εναλλάσσεται μεταξύ τους, σε πρωινή και απογευματινή βάρδια ώστε να καλύπτει ημερησίως περίοδο απασχόλησης και για τους δυο, 12 ωρών από 09:00πμ- 09:00μμ,.
Επίσης στην ατομική τους σύμβαση εργασίας υπάρχει όρος μονομερούς τροποποίησης του χρόνου εργασίας από πενθήμερο σε εξαήμερο, υπάγονται μισθολογικά στις διατάξεις του Ν.4093/2012 και για τους μη μισθολογικούς όρους στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Η επιχείρηση επιθυμεί να τροποποιήσει το ωράριο εργασίας δύο υπαλλήλων σε εναλλασσόμενες βάρδιες πρωινές και απογευματινές, την μια εβδομάδα με πενθήμερη απασχόληση και την επόμενη σε εξαήμερη.
Γνωρίζω ότι είναι μπορεί να εφαρμοστεί το εξαήμερο σε μόνιμη βάση είτε σε προσωρινή με την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο σχετικός όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας η οποία διέπετε από τον Ν.4093/2012 και την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Είναι σύννομος ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης εργασίας και συγκεκριμένα η συνεχή εναλλαγή από πρωινή σε απογευματινή βάρδια και από εβδομάδα πενθήμερης απασχόλησης σε εβδομάδα εξαήμερης απασχόλησης;

Απάντηση:

Σύμφωνα με το άρθρο 652 του Αστικού Κώδικα στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη είναι να καθορίζει τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, τον τόπο, το χρόνο, τον τρόπο, τη διάρθρωση της εργασίας και τις λοιπές λεπτομέρειες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης του προς επίτευξη των σκοπών της (Α.Π. 842/85, Α.Π. 99/83).

Η μεταβολή του ωραρίου εργασίας εναπόκειται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, το οποίο όμως πρέπει να ασκείται καλόπιστα και όχι καταχρηστικά και να μην αντίκειται σε διάταξη νόμου ή συμφωνίας.

Η υπ’ αριθμ. 898/77 απόφαση του Αρείου Πάγου έχει δεχθεί ότι δεν αποτελεί βλαπτική μεταβολή της συμβάσεως εργασίας η άσκηση εκ μέρους του εργοδότη του διευθυντικού του δικαιώματος περί καθορισμού του χρόνου παροχής της εργασίας, εκτός αν το δικαίωμα του αυτό έχει αποκλεισθεί από τη σύμβαση εργασίας.

Μόνο το γεγονός της παροχής επί σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο ωράριο ή βάρδια, δεν σημαίνει χωρίς άλλο και ότι δημιουργήθηκε σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του εργαζομένου μόνο στο ωράριο αυτό ή στη συγκεκριμένη βάρδια, ώστε η αλλαγή που γίνεται από τον εργοδότη να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του μισθωτού.

Δεν επιτρέπεται όμως κατά την ενάσκηση του διευθυντικού αυτού δικαιώματος να προκαλείται υλική ή ηθική βλάβη στο μισθωτό κατά παράβαση διατάξεως νόμου ή της ατομικής συμβάσεως εργασίας ή κατά καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος υπό την έννοια του άρθρου 281 Α.Κ., δηλ. κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή από τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος (Άρειος Πάγος  1212/2006)..

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.