tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Νέα από το e-forologia.gr (7/12/2020)

Άρθρα

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Υπολογισμός μισθοδοσίας και απεικόνιση στην Α.Π.Δ.

Ερωτήματα

Είναι υποχρεωτική η τηλεργασία με ένα εργαζόμενο σε λογιστήριο επιχείρησης ;

Καλημέρα, θα ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν θεωρείται παράβαση η μη εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, όταν υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος σε λογιστήριο τυπογραφείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εργαζόμενη δεν χρησιμοποιεί μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά ίδια μέσα μετακίνησης. (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 2 Νοεμβρίου 2020/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ/Αρ. Φύλλου 4830

/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44921/1377/ Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του N . 4727/2020 (Α΄ 184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας).

Απάντηση:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 44921/1377/ 2020 (ΦΕΚ Β 4830/2.11.2020) με τίτλο «Επέκταση, σε όλη την Επικράτεια, της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 , ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας»,  Επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται, για τον μήνα Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας στους εργαζομένους τους, σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων αυτών.  Για την ορθή τήρηση της  ανωτέρω διάταξης , οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , ήτοι μέχρι τις 3.11.2020 , να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων την εξ αποστάσεως εργασία ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας .

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Επιστροφή ΦΠΑ λόγω Covid-19 

Στην καραντίνα του Μαρτίου είχε εξαγγελθεί έκπτωση 25% στην ολοσχερή εξόφληση του ΦΠΑ για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο .

Στα ΦΠΑ του Μαρτίου πληρωτέα 30/4 δόθηκε η επιστροφή ενώ για τους υπόλοιπους μήνες δεν έχει δοθεί ακόμα . Υπάρχει κάποια πληροφόρηση??? Ισχύει η επιστροφή ??
Ευχαριστώ

Απάντηση:

 1. Με την παρ. 1 του άρθρου 1 της  ΠΝΠ 11.03.2020/2020, όπως ισχύει, επιχειρήθηκε να αντιμετωπισθούν οι  άμεσες οικονομικές επιπτώσεις από τη μη ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα,  παρέχεται η δυνατότητα να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η προθεσμία καταβολής του συνόλου ή μέρους του φόρου που βεβαιώθηκε από δηλώσεις Φ.Π.Α καθώς και να αναστέλλεται η είσπραξη των εν λόγω ποσών.

   Στην υπόψη διάταξη αναφέρεται: «1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές).

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

 

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4-Οι τεθέντες σε αναστολή εργασίας εργαζόμενοι προσμετρούνται στο επίπεδο απασχόλησης;

Αναφορικά με την προϋπόθεση επιστροφής του 50% του χορηγούμενου ποσού σε περίπτωση:

Α) που το προσωπικό βγήκε σε αναστολή μετά τη 01/09/20 τι ισχύει σχετικά με τη διατήρηση του αριθμού προσωπικού έως 31/03/21;;
Β) που η επιχείρηση είναι εποχιακή και βγάζει τους υπαλλήλους της σε αναστολή έως 31/10/2020 ,μετά δηλαδή από 01/11/2020 μπορεί να γίνει απόλυση και τι ισχύει με τη διατήρηση του προσωπικού της 31/03/2021;; Λόγω εποχικότητας απασχολούμενου προσωπικού…

Σε περίπτωση που 01/09/20 ατομική επιχείρηση δεν απασχολούσε εργαζόμενο, αλλά έκανε πρόσληψη κατόπιν, τι ισχύει έως 31/03/21?

Απάντηση

 

 1. Διατήρηση προσωπικού

  Σύμφωνα με την Απόφαση ΓΔΟΥ 281/14.11.2020(ΦΕΚ 5047 τεύχος Δεύτερο), με θέμα «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020», ορίζεται μεταξύ των άλλων ότι:

  «Άρθρο 9, Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

  1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.

  8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του επίπεδου απασχόλησης η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Μαρτίου 2021 το επίπεδο απασχόλησης που είχε κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.