Οι υποχρεωτικές ενδείξεις και επισημάνσεις εδώδιμων προϊόντων

Χρήσιμα άρθρα από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για ενημέρωση των επαγγελματιών

Χρήσιμα άρθρα από τους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. για ενημέρωση των επαγγελματιών

 

Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.. Αριθμ. Α2-718/14 (ΦΕΚ 2090 Β/31-07-2014) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) .

 

 

 

Άρθρο 10

Ενδείξεις & διασφάλιση περιεχομένου προσυσκευασμένων τροφίμων.

 

1.          Για τον ορισμό της έννοιας «τρόφιμα» εφαρμόζεται το άρθρο 2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων.

2.          Για τους ορισμούς των εννοιών «προσυσκευασμένο τρόφιμο» και «επισήμανση» εφαρμόζεται το άρθρο 1 της Οδηγίας ЕЕ 2000/13.

3.          Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως κάθε φορά ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα τρόφιμα όπως επίσης και οι γεωγραφικές ενδείξεις ПОП και ΠΓΕ, καθώς και του ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/Α).

4.          Μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού (ЕЕ) 1169/2011 στις 13 Δεκεμβρίου 2014 και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/13, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού αυτού.

5.          Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Μη αναγραφή ενδείξεων χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β) Ελλιπής αναγραφή ενδείξεων πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

γ) Ανακριβής ή παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος

 

Άρθρο 11

Ενδείξεις μη προσυσκευασμένων τροφίμων.

 

1.          Για τρόφιμα που δεν είναι προσυσκευασμένα και προσφέρονται στον τόπο λιανικής πώλησης για άμεση πώληση στον καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής εστίασης, ως ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας ορίζονται:

α.    Η ονομασία πώλησης (όπως άρθρο 3 Οδηγίας 2000/13 και όχι είδος τροφίμου) / το είδος του τροφίμου.

β.    Η  ποιότητα του  είδους  και  η  ποικιλία αυτού,  εφόσον προβλέπονται από  άλλες διατάξεις.

γ.     Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τροφίμου   σύμφωνα με την Οδηγία ЕЕ 2000/13 μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2014 και μετά τη θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού(ΕΕ) 1169/2011    στις 13 Δεκεμβρίου 2014 με όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισμού καθώς και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παρ 3.

δ.   Η  τιμή  ανά  μονάδα  μέτρησης  όπως αυτή   καθορίζεται ανωτέρω  στο   Κεφάλαιο  2, «ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ».

2.          Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α. Μη αναγραφή των ελάχιστων   ενδείξεων επί πινακίδος   χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

β. Ελλιπής αναγραφή των ελάχιστων ενδείξεων επί πινακίδος  πεντακόσια ευρώ (€500) ανά κωδικό προϊόντος

γ. Ανακριβής ή παραπλανητική αναγραφή των ελάχιστων  ενδείξεων επί πινακίδος δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος

 

Άρθρο 12

Επισήμανση υποκατάστατων.

 

1.          Η επισήμανση του τροφίμου δεν πρέπει να είναι φύσεως τέτοιας που να παραπλανά τον καταναλωτή, κατά τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2000/13 και στο άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

2.          Ειδικά στην περίπτωση που ένα προσυσκευασμένο τρόφιμο πρόκειται για υποκατάστατο τροφίμου, δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εναλλακτικά μπορεί να τίθεται στην επισήμανση της ονομασίας πώλησης ή σε ένδειξη πλησίον της εμπορικής ονομασίας πώλησης ένδειξη από την οποία ο καταναλωτής μπορεί άμεσα να αντιληφθεί ότι πρόκειται για υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.         Όταν υποκατάστατα τροφίμων διατίθενται στον τελικό καταναλωτή χύμα, θα πρέπει στα σημεία πώλησης τους (προθήκες, ψυγεία καταστημάτων κλπ.) να υπάρχει σχετική πινακίδα στην οποία όμως δεν δύναται να γίνεται καμία αναφορά τέτοια που να παραπλανά τον καταναλωτή περί του ότι το τρόφιμο αυτό είναι κανονικό και όχι υποκατάστατο. Εξαιρούνται ρητά τα τυροκομικά προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις του ΕΚ 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.          Σε περίπτωση επίσης που τα προσφερόμενα στους χώρους ομαδικής εστίασης φαγητά, εδέσματα κλπ. περιέχουν υποκατάστατα τροφίμων ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά μέσω τιμοκαταλόγου.

5.          Οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται για τα μη γαλακτοκομικά προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 278186 (ΦΕΚ Β' 1097/22-8-2002) «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 1898/87 του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων κατά τη διάθεση τους στο εμπόριο».

6.          Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

α) Ανακριβής ή παραπλανητική επισήμανση υποκατάστατων τροφίμων δυο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

β) Μη αναγραφή στον τιμοκατάλογο υποκατάστατων τροφίμων σε χώρους ομαδικής εστίασης χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος

 

 

 

ΣΒ