ΠΟΚΚ: Απαράδεκτο να στοχοποιείται το κρέας

Η ΠΟΚ δηλώνει αντίθετη με την επαναφορά του ΦΠΑ 23% στο βόειο κρέας

Επι­στο­λή στον πρω­θυ­πουρ­γό και τους αρ­μό­διους υπουρ­γούς έστει­λε η Πα­νελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Κα­τα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών με την οποία δη­λώ­νει κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά αντί­θε­τη στην επα­να­φο­ρά του συ­ντε­λε­στή 23% ΦΠΑ στο βό­ειο κρέ­ας.

 

Ολό­κλη­ρη η επι­στο­λή έχει ως εξής:

 

Η ΠΟΚΚ δη­λώ­νει ότι εί­ναι Κα­τη­γο­ρη­μα­τι­κά Αντί­θε­τη και Δια­μαρ­τύ­ρε­ται Έντο­να, για την επα­να­φο­ρά του βό­ειου κρέ­α­τος στο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 23%. Θε­ω­ρού­με απα­ρά­δε­κτο να στο­χο­ποιεί­ται και να εί­ναι απρό­σι­το για τον κα­τα­να­λω­τή, το μο­σχά­ρι και το κρέ­ας γε­νι­κό­τε­ρα, το οποίο εί­ναι εί­δος πρώ­της ανά­γκης, λό­γω της απα­ραί­τη­της λή­ψης ως τρο­φής, από όλες τις ηλι­κί­ες των αν­θρώ­πων (ανά­πτυ­ξη, εν­δυ­νά­μω­ση, ισορ­ρο­πία), αλ­λά και λό­γω των ιδιαί­τε­ρων χα­ρα­κτη­ρι­στι­κών του ως τρο­φής, με τα ιχνο­στοι­χεία, βι­τα­μί­νες και μέ­ταλ­λα που πε­ριέ­χει.

 

Θα σας το­νί­σου­με για ακό­μα μια φο­ρά, ότι αφή­νο­ντας το κρέ­ας στον χα­μη­λό ΦΠΑ, αυ­τό­μα­τα κερ­δί­ζει το κρά­τος από την κα­τα­νά­λω­ση, κυ­κλο­φο­ρεί ευ­κο­λό­τε­ρα το χρή­μα στην αγο­ρά, κερ­δί­ζουν επί­σης ο κτη­νο­τρό­φος, ο έμπο­ρος, αλ­λά κυ­ρί­ως ο κα­τα­να­λω­τής.

 

Αντι­θέ­τως,  η αύ­ξη­ση του ΦΠΑ θα επι­φέ­ρει εκ νέ­ου ανα­στά­τω­ση στην αγο­ρά, πτώ­ση της κα­τα­νά­λω­σης λό­γω της ανό­δου των τι­μών και θε­ω­ρού­με ότι θα λει­τουρ­γή­σει επι­βα­ρυ­ντι­κά τό­σο για τις επι­χει­ρή­σεις, όσο και για το Κρά­τος.

 

Η ΠΟΚΚ και όλα τα Σω­μα­τεία Μέ­λη της θα προ­βούν σε Έντο­νες Κι­νη­το­ποι­ή­σεις, αν κρι­θεί απα­ραί­τη­το, προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τέ­ψουν τό­σο τον Έλ­λη­να κρε­ο­πώ­λη, όσο και τον Έλ­λη­να κα­τα­να­λω­τή.  Οι πα­ρα­δο­σια­κοί κρε­ο­πώ­λες εί­ναι αυ­τοί που φρο­ντί­ζουν για την σω­στή και ποιο­τι­κή δια­τρο­φή της Ελ­λη­νι­κής οι­κο­γέ­νειας και έχουν δε­χθεί πολ­λά πλήγ­μα­τα από τους μνη­μο­νια­κούς νό­μους και τον αθέ­μι­το αντα­γω­νι­σμό των σού­περ μάρ­κετ και των κρε­α­τα­γο­ρών και βρί­σκο­νται ήδη στα όρια της εξα­θλί­ω­σης. Δεν θα επι­τρέ­ψου­με να κλεί­σουν κρε­ο­πω­λεία 2ης και 3ης γε­νιάς, που έχουν συ­ντη­ρη­θεί με κό­πο και θυ­σί­ες και να οδη­γη­θεί σε αφα­νι­σμό ολό­κλη­ρος ο κλά­δος.

 

Συ­ντασ­σό­μα­στε με τους βο­ο­τρό­φους, τους κτη­νο­τρό­φους και ολό­κλη­ρο τον πρω­το­γε­νή το­μέα  και κα­λού­με την Κυ­βέρ­νη­ση να διορ­θώ­σει αυ­τή τη λαν­θα­σμέ­νη από­φα­ση και να υπα­χθεί το κρέ­ας στο σύ­νο­λο του, στο συ­ντε­λε­στή ΦΠΑ 13%.